Prístup k informáciam zákon 211

Publikované: 17.03.2022 | Naposledy aktualizované 17.03.2022

Prístup k informáciám na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov Trnavský samosprávny kraj sprístupňuje informácie, ktoré má k dispozícií, na žiadosť, ktorá musí obsahovať nasledovné údaje:

  • komu je určená (povinná osoba - Trnavský samosprávny kraj)
  • meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo
  • ktorých informácií sa týka (požadované informácie)
  • aký spôsob sprístupnenia informácií sa navrhuje:

Ak je žiadosť neúplná, bude žiadateľ vyzvaný, aby ju doplnil v stanovenej lehote.
Ak žiadosť nedoplní a informáciu nemožno pre tento nedostatok sprístupniť, bude žiadosť odložená.

Žiadosť možno podať:

  • písomne ako poštovú zásielku alebo osobným doručením do podateľne na adresu:

Trnavský samosprávny kraj
Starohájska 6868/10
917 01 Trnava

  • osobne na Oddelenie právne a sťažností TTSK
  • elektronicky cez eSlužby
  • iným technicky vykonateľným spôsobom
  • žiadosť je možné podať osobným doručením alebo ústne počas pracovných dní v čase od 08.00 do 14.00 h. Faxom a elektronickou poštou možno žiadosť podať bez časového obmedzenia. Žiadosť doručená po 14.00 h. alebo mimo pracovného dňa sa považuje za doručenú najbližšie nasledujúcim pracovným dňom.

Lehoty na vybavenie, rozhodnutie, opravné prostriedky:

Informácie sa sprístupňujú bez zbytočného odkladu, najneskôr do 8 pracovných dní (do 15 pracovných dní nevidiacej osobe). Lehoty sa môžu predĺžiť v súlade so zákonom. Ak žiadosti povinná osoba nevyhovie, hoci len v časti, vydá tom v zákonom stanovenej lehote písomné rozhodnutie. Proti rozhodnutiu o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti. Odvolanie sa podáva povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala, alebo mala vydať. Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní podľa osobitného predpisu (§ 244 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku).

Dôležité odkazy:

Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW