Projekt „Spolupráce JMK a TTSK při propagaci oblasti Archeoparku Mikulčice-Kopčany v návaznosti na nově zbudovanou lávku přes řeku Moravu"

Publikované: 11.11.2021/ Aktualizované: 18.02.2022
komplet logo
Názov projektu:„Spolupráce JMK a TTSK při propagaci oblasti Archeoparku Mikulčice-Kopčany v návaznosti na nově zbudovanou lávku přes řeku Moravu“
Akronym:Archeopark M-K
Operačný program:Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika
Prioritná os:2 Kvalitné životné prostredie
Konkrétny cieľ:2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu
Vedúci partner projektu:Juhomoravský kraj
Hlavný cezhraničný partner:Trnavský samosprávny kraj
Trvanie projektu:15 mesiacov (od 01. 09. 2020 do 30. 11. 2021)
Rozpočet projektu:celkový rozpočet: 23 500 eur
 príspevok z ERDF (85 %): 19 975 eur
 vlastné zdroje JMK (15 %): 3 525 eur
  

Oblasť, ktorú projekt rieši a zdôvodnenie potreby jeho realizácie:

V roku 2019 bola dokončená výstavba lávky cez rieku Moravu, vrátane prístupových komunikácií v archeologickom parku Mikulčice – Kopčany v rámci cezhraničného programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014-2020. Projekt podporí možnosti vybudovania nového cezhraničného turistického cieľa, ktorý prepojí pamiatky Veľkomoravskej ríše, unikátnej prírody, krajinného rázu a dvoch národných sietí cyklotrás. Po prepojení archeoparkov Mikulčice a Kopčany lávkou absentuje propagačný materiál pre turistov, ktorý by prezentoval archeopark ako cezhraničný turistický cieľ.

Hlavné ciele projektu:

  • podpora cestovného ruchu v prihraničnom území, realizácia propagačných a prezentačných aktivít, zvýšenie povedomia o tejto oblasti, ako i prezentácia cezhraničného archeoparku Mikulčice – Kopčany s kvalitnou ponukou turistických cieľov.
  • zvýšenie informovanosti potenciálnych návštevníkov o možnostiach turistického vyžitia. Cieľové skupiny:
  • obyvatelia cezhraničného regiónu,
  • návštevníci cezhraničného regiónu.

Základná štruktúra aktivít projektu:

Hlavnou aktivitou projektu je vytvorenie propagačného materiálu, ktorý bude prezentovať atraktívne kultúrne a prírodné dedičstvo oblasti.

Aktivity projektu:

1. Vytvorenie a distribúcia propagačných materiálov a nástrojov publicity pre širokú verejnosť, alebo zameraných na špecifické cieľové skupiny. Nový image materiál turistickej oblasti Archeoparku Mikulčice-Kopčany bude určený na domáce a zahraničné veľtrhy, výstavy cestovného ruchu a pre informačné centrá regiónu.

2. Vytvorenie propagačného videa, ktoré je určené k šíreniu prostredníctvom internetu, prezentácií na veľtrhoch cestovného ruchu a prezentácií na webových stránkach partnerov projektu.

3. Realizácia spoločných mediálnych produktov propagujúcich spoločné územie a jeho atraktivity. Internetová kampaň - facebook marketing, PR články, e-mail marketing, inzercia v médiách.

4. Organizácia aktivít propagujúcich spoločné územie ako turistickú destináciu a podporujúci rozvoj cestovného ruchu v ňom. Jednodenný press/fam trip pre novinárov a zástupcov odbornej verejnosti.

Personálne obsadenie projektu:

Manažér projektuIng. Martin Halabrín
(halabrin.martin@trnava-vuc.sk)

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW