Odbor SO pre IROP

Publikované: 15.02.2022 | Naposledy aktualizované 15.02.2022

K plneniu delegovaných úloh vytvoril Trnavský samosprávny kraj vo svojej organizačnej štruktúre Odbor SO pre IROP. Tento odbor spadá priamo do pôsobnosti predsedu TTSK, čím sa zabezpečí oddelenie výkonu úloh TTSK ako poskytovateľa od úloh TTSK ako prijímateľa.

Uznesením Vlády Slovenskej republiky č. 232/2014 zo dňa 14.05.2014 bol Trnavský samosprávny kraj určený ako jeden zo sprostredkovateľských orgánov pre Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „SO pre IROP").
Dňa 10.02.2016 nadobudla účinnosť Zmluva o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom podľa § 7 ods. 3 a § 8 ods. 2 zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa § 23 a § 31 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

K plneniu delegovaných úloh vytvoril Trnavský samosprávny kraj vo svojej organizačnej štruktúre Odbor SO pre IROP. Tento odbor spadá priamo do pôsobnosti predsedu TTSK, čím sa zabezpečí oddelenie výkonu úloh TTSK ako poskytovateľa od úloh TTSK ako prijímateľa.

Korešpondenčná adresa na Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program, ktorý realizuje úlohy riadenia a implementácie Integrovaného operačného programu v Trnavskom samosprávnom kraji:

Trnavský samosprávny kraj
Odbor SO pre IROP
Starohájska 10
917 01 Trnava

Miesto výkonu (od 1.10.2020) Sprostredkovateľského orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program (za účelom konzultácie a pracovného rokovania):

Trnavský samosprávny kraj
Odbor SO pre IROP
Študentská 18
917 01 Trnava

Oddelenie implementácie projektov: 033/5559710, 5559711, 5559712
Oddelenie riadenia, koordinácie a kontroly verejného obstarávania: 033/5559720, 5559722

Kontakt na Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program:

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Štefánikovo 15
811 05 Bratislava
Korešpondenčná adresa: Račianska 153/A, 830 03 Bratislava 33
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW