Základné informácie o projekte ,,Mlynárstvo - zabudnuté remeslo našich predkov"

Publikované: 16.09.2020/ Aktualizované: 07.11.2023

Mlynárstvo – zabudnuté remeslo našich predkov

Milling – the forgotten craft of our ancestors

Molnárság – elődjeink elfeledett mestersége

Názov projektu: Mlynárstvo - zabudnuté remeslo našich predkov

Akronym projektu: Milling

Operačný program: Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko

Prioritná os: 1. Príroda a kultúra

Špecifický cieľ: 1.1 Zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti

Akcia: 1.1 Spoločný rozvoj kultúrneho dedičstva

Vedúci partner projektu: Trnavský samosprávny kraj (SK)

Hlavný cezhraničný partner: Szabadtéri Néprajzi Múzeum v Szentendre (HU)

Partneri projektu: Obec Tomášikovo (SK)

Trvanie projektu: 01. 11. 2020 – 31. 12. 2023 – 38 mesiacov

Rozpočet projektu:

celkový rozpočet projektu

rozpočet TTSK:

príspevok z ERDF(85%):

národné zdroje (10%)

vlastné zdroje TTSK (5%):

1 613 723,52 Eur

760 684,19 Eur

646 581,56 Eur

76 068,41 Eur

38 034,22 Eur

 

Krátky opis projektu:

Projekt „Mlynárstvo – zabudnuté remeslo našich predkov“ je zameraný na zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti pomocou spoločného rozvoja kultúrneho dedičstva v pohraničnom území pozdĺž rieky Dunaj. Unikátne národné kultúrne technické pamiatky, ako vodné mlyny pozdĺž Malého Dunaja a súbor mlynov v Szabadtéri Néprajzi múzeu sú známe svojou jedinečnosťou. Sú to pamiatky našich predkov, ktorých zachovanie je dôležitou úlohou a výzvou v 21. storočí.

Cieľom projektu je predstavenie mlynárstva, jedného z tradičných remesiel. Projekt je zameraný na rekonštrukciu a ochranu budov súvisiacich s mlynárstvom a ich zatraktívnenie pre návštevníkov. V rámci projektu sa obnoví Vodný mlyn v Tomášikove a súbor mlynov v Szentendre (veterný mlyn z mestskej oblasti Alföld; konský mlyn z regiónu Felső-Tisza; vodný mlyn z regiónu Balaton-felvidék; suchý mlyn z regiónu Kisalföld; mlyn na mletie obilnín z regiónu Kisalföld). Súčasťou projektu je aj vybudovanie a obnova doplnkovej infraštruktúry, ktorú tvorí prístupová cesta, návštevnícke centrum pri Vodnom mlyne v Tomášikove, úschovňa bicyklov a železničný dom v Skanzene. Partneri projektu ponúknu návštevníkom rôzne programy na miestach investícií, medzi ktoré patria výstavy o mlynoch, cyklistické prehliadky, prehliadky vlakom a rôzne muzeálno-pedagogické programy. Sprievodné cezhraničné aktivity, workshop a výstavy pre odborníkov a verejnosť tvoria dôležitú súčasť prehlbovania spolupráce príslušných inštitúcií a iných stakeholderov. Cielená propagácia a rôzne publikácie prispejú k zvýšeniu návštevnosti lokalít kultúrneho dedičstva.

Projektom bude docielené širšie a intenzívnejšie prepojenie lokalít kultúrneho dedičstva, čo prispeje k skvalitneniu služieb cestovného ruchu, a zároveň zvýši povedomie o danej tematike.

Oblasť, ktorú projekt rieši a zdôvodnenie potreby jeho realizácie v rámci územia TTSK:

 • Vodný mlyn z roku 1895 sa nachádza prírodnom prostredí na brehu Malého Dunaja, asi 2 km za obcou Tomášikovo. Zachoval sa v pôvodnom stave, bez rušivých zásahov do konštrukcie, s uceleným a prevádzkyschopným mlynským zariadením. V zmysle vyjadrenia Krajského pamiatkového úradu z roku 2018 komplexná rekonštrukcia vodného mlyna je nevyhnutná k záchrane národnej kultúrnej pamiatky.
 • Informačné centrum – v areáli v blízkosti vodného mlyna sa aktuálne nenachádza žiadna budova, ktorá by mohla slúžiť ako zázemie lektora pracujúceho vo vodnom mlyne, na privítanie hostí, na vystavenie propagačných materiálov. Pri vodnom mlyne chýbajú aj spoločenské a hygienické miestnosti.

Hlavné ciele projektu:

Cieľom projektu je predstavenie mlynárstva, jedného z tradičných remesiel. Projekt je zameraný na rekonštrukciu a ochranu budov súvisiacich s mlynárstvom a ich zatraktívnenie pre návštevníkov. V rámci projektu sa obnoví Vodný mlyn v Tomášikove a súbor mlynov v Szentendre Súčasťou projektu je aj vybudovanie a obnova doplnkovej infraštruktúry, ktorú tvorí prístupová cesta, návštevnícke centrum pri Vodnom mlyne v Tomášikove, úschovňa bicyklov a železničný dom v Skanzene.

Cieľové skupiny:

 • Cieľová skupina projektu vychádza z charakteru projektu. Sú ňou hlavne návštevníci lokalít kultúrneho dedičstva a obyvatelia žijúci v regióne. Lokality rozvoja sa nachádzajú v krásnom prírodnom prostredí, ktoré hlavne v lete, ale aj v ostatných ročných obdobiach priťahuje nielen milovníkov kultúry, ale aj milovníkov trávenia voľného času v prírode prostredníctvom cyklo a pešieho turizmu či vodáctva a je aj skvelou destináciou pre organizované skupiny s edukatívnym významom pre študentov (múzejno-pedagogické programy).
 • Medzi nepriame cieľové skupiny sú zaradené subjekty pôsobiace v oblasti cestovného ruchu, organizácie zaoberajúce sa ochranou kultúrneho dedičstva, remeselníkov so zameraním na uchovanie a rozvoj tradičného mlynárstva.

Nosné aktivity projektu za TTSK:

 • Generálna obnova stavebnej časti a technológie vodného mlyna s použitím pôvodných zachovalých častí a výmenou poškodených a zničených nosných prvkov v zmysle statického posudku:

 • Rozobratie mlynice;
 • Vybudovanie nových spodných nosných častí, postavenie pôvodnej mlynice;
 • Očistenie, oprava, doplnenie, zakonzervovanie a ošetrenie drevených častí budovy;
 • Očistenie, oprava, doplnenie, ošetrenie a zakonzervovanie celého vnútorného a strojového zariadenia objektu, výmena hriadeľa, drevených súčastí vodného kolesa a ošetrenie jeho kovových súčastí, výmena remeňov v prevodovej sústavy mechanizmu mlyna;
 • Realizácia novej elektroinštalácie (vnútorné a vonkajšie osvetlenie, aktívny bleskozvod), kamerového systému, EZS, EPS.

 • Výstavba návštevníckeho centra, úprava areálu;
 • Realizácia expozície o histórii mlynárstva na Malom Dunaji v interiéri mlyna a v návštevníckom centre,
 • Informačné materiály o prevádzke a histórii mlyna a mlynárstva pri Malom Dunaji, múzejno-pedagogické aktivity pre deti a dospelých návštevníkov.

Hlavné výstupy projektu za TTSK:

 • zrekonštruovaný Vodný mlyn v Tomášikove,
 • novovybudované návštevnícke centrum pri vodnom mlyne,
 • výstava s tematiku mlynárstva v návštevníckom centre,
 • PR materiály – brožúrka, roll-up, PR predmety.

Personálne obsadenie projektu:

Manažér projektu János Varga (janos.varga@trnava-vuc.sk)


_______________________________________________________________________________________________________________

Title of the project: Milling – the forgotten craft of our ancestors

Acronym: Milling

Cooperation program: Interreg V-A Slovakia-Hungary Cooperation Programme

Priority Axis: 1. Nature and Culture

Specific objective: 1.1 To increase the attractiveness of the border area

Action 1.1 Joint development of cultural heritage

Lead Beneficiary: Trnavský samosprávny kraj (SK)

Project partners: Szabadtéri Néprajzi Múzeum v Szentendre (HU)

Obec Tomášikovo (SK)

Duration of the project: 1st of November 2020 – 31st of December 2023 - 38 months

Project budget:

Project total eligible budget:

TTSK budget:

ERDF contribution (85 %):

State co-finance (10%):

Own contribution (5%):

1 613 723,52 Eur

760 684,19 Eur

646 581,56 Eur

76 068,41 Eur

38 034,22 Eur

 

Short description of project:

Project “Milling - forgotten craft of our ancestors” is focused to increase the attractiveness of the border area through the joint development of cultural heritage on the border area along the Danube River. Unique national cultural technical monuments - water mills - along the Little Danube and - collection of mills, they compose a unit that cannot be seen elsewhere - in Szabadtéri Néprajzi Museum (largest outdoor museum in Hungary) are monuments of our ancestors whose preservation is an important task and challenge in the 21st century.

The aim of the project is to introduce the milling industry, one of the traditional crafts. The main activity of the project partners will be the reconstruction and conservation of buildings related to milling and making them visitor-friendly e.g. the Water Mill in Tomášikovo and collection of mills in Szentendre (wind mill from the Alföldi Rular Town Region; Horse-mill from the Felső-Tisza Region; water mill from the Balaton-felvidék Region; treadwheel from the Kisalföld Region; grinding mill from the Kisalföld Region). Project partners also plan to construct or renew complementary infrastructure, such as access road, visitor center at the Water Mill in Tomášikovo, a bicycle storage facility and a railway wain house in Skanzen. Project partners will offer various programs on development sites for the visitors by organizing exhibitions about mills, bicycle and train tours, museum-pedagogical programs. Accompanying cross - border activities workshop and exhibition for experts and the public will be an important part of deepening the cooperation of the institutions concerned and other stakeholders. Targeted promotion and various publications will contribute to the increase in the attendance of cultural heritage sites.

The project will achieve a wider and more intensive interconnection of cultural heritage sites, will contribute to improving the quality of tourism services, while the awareness of the theme will be raised.

Target groups:

 • The target group of the project is based on the nature of the project. They are mainly visitors to cultural heritage sites and residents of the region. The development sites are located in a beautiful natural environment, which attracts - especially in summer, but also in other seasons - not only culture lovers, but also lovers of leisure time in nature through cycling and hiking or canoeing. It is also a great destination for organized educational groups especially for students (museum pedagogical programs) during school trips.
 • The indirect target groups include subjects active in the field of tourism, organizations dealing with the protection of cultural heritage, craftsmen focused on the preservation and development of traditional milling.

Main activities of TTSK:

 • General renovation of the Water Mill using the original preserved parts and replacement of damaged and destroyed load-bearing elements in accordance with the static assessment:

 • Disassembly of the mill;
 • Replacement of mill pillars, assembly of the mill;
 • Cleaning, repair, preservation of the entire internal and mechanical equipment of the building, replacement of the shaft, wooden parts of the water wheel and treatment of its metal parts, replacement of belts in the transmission system of the mill mechanism;
 • Implementation of a new electrical installation (indoor and outdoor lighting, active lightning conductor);
 • Implementation of camera system, burglar alarm, EPS.

 • Construction of a visitor center, revitalisation of area;
 • Realization of an exposition on the history of milling in the interior of the visitor center,
 • Information materials about the operation and history of the mill and milling at the Little Danube, museum-pedagogical activities for children and adult visitors.

Main outcomes for TTSK:

 • reconstructed Water Mill in Tomášikovo,
 • a newly built visitor center by the water mill,
 • an exhibition on the theme of milling in the visitor center,
 • PR materials - brochure, roll-up, PR items.

Project management:

Project manager János Varga (janos.varga@trnava-vuc.sk)

________________________________________________________________________________________________________________

Projekt címe: Molnárság – elődjeink elfeledett mestersége

Rövid cím: Milling

Operációs program: Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program

Prioritási tengely: 1. Természet és kultúra

Specifikus cél: 1.1 A határmenti terület vonzerőjének növelése

Akció: 1.1 Kulturális örökség közös fejlesztése

Projekt vezető partnere: Nagyszombati Kerületi Önkormányzat (NKÖ) (SK)

Vezető határontúli partner: Szabadtéri Néprajzi Múzeum v Szentendre (HU)

Projekt partnerek: Tallós község önkormányzata (SK)

Projekt időtartama: 2020. 11. 01. – 2023. 12. 31 – 38 hónap

Projekt költségvetése:

Projekt teljes költségvetése:

NKÖ teljes költségvetése:

ERFA támogatás (85 %):

Állami támogatás (10%):

NKÖ önköltsége (5%):

1 613 723,52 Euró

760 684,19 Euró

646 581,56 Euró

76 068,41 Euró

38 034,22 Euró

 

A projekt rövid leírása:

A „Molnárság – elődjeink elfeledett mestersége” című projekt a határ menti térség vonzerőjének növelésére összpontosít a Duna határ menti térség kulturális örökségének közös fejlesztésével. Az egyedülálló nemzeti kulturális emlékek a Kis-Duna mentén (vízimalmok) és a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban (Magyarország legnagyobb szabadtéri múzeuma) található különböző malmok gyűjteménye, amelyhez fogható máshol nem található, őseink öröksége, melynek megőrzése fontos feladat és kihívás a 21. században.

A projekt célja a malomipar - hagyományos mesterségek egyikének - bemutatása. A projektpartnerek fő tevékenysége a malomiparhoz kapcsolódó épületek rekonstrukciója és megőrzése és ezek látogatóbaráttá tétele. Fejleszteni szeretnénk a tallósi vízimalmot és a szentendrei malmok gyűjteményét (Szárazmalom, Felső-Tisza vidék tájegység; Szélmalom, Alföldi mezőváros tájegység; Vízimalom, Bakony, Balaton-felvidék tájegység; Tiprómalom, Kisalföld tájegység; Darálómalom, Kisalföld tájegység). A projektpartnerek céljai közt szerepel továbbá kiegészítő- és a látogatói élmény növekedéséhez hozzájáruló infrastruktúrák megépítése vagy felújítása, melyek közé tartozik a tallósi malomhoz vezető út felújítása, látogatóközpont megépítése, valamint kerékpártároló és vasútiremiz létesítése a szabadtéri múzeumban. A projekt partnerek különféle programokat kínálnak majd a látogatók számára: malmokról szóló kiállítást, bringa- és vonattúrákat, múzeumpedagógiai foglalkozásokat. Workshop és további kiállítás szervezése a szakértők és a nyilvánosság bevonásával, az érintett intézmények és más érdekeltek közti együttműködés elmélyítésének fontos része. A célzott promóció és a különböző kiadványok hozzájárulnak a kulturális örökséghez tartozó helyszínek látogatottság növekedéséhez.

A projekt a kulturális örökség helyszíneinek szélesebb körű és intenzívebb összekapcsolását fogja eredményezni, hozzájárul az idegenforgalmi szolgáltatások minőségének javításához, miközben növeli a tudatosságot a témában.

Célcsoportok:

 • A projekt célcsoportja a projekt jellegén alapul. Főleg kulturális örökségi helyszínek látogatói és a régió lakói. A fejlesztési helyszínek gyönyörű természeti környezetben helyezkednek el, amely - főleg nyáron, de más évszakokban is - nemcsak a kultúra szerelmeseit vonzza, hanem kerékpározással, túrázással vagy kenuzással is szereti a szabadidő természetben szerelmeseit. Nagyszerű célpont a szervezett oktatócsoportok számára is, különösen a diákok számára (múzeumpedagógiai programok) az iskolai kirándulások során.
 • A közvetett célcsoportok magukban foglalják az idegenforgalom területén tevékenykedő tantárgyakat, a kulturális örökség védelmével foglalkozó szervezeteket, a hagyományos marás megőrzésére és fejlesztésére koncentráló kézműveseket.

Az NKÖ főbb feladatai:

 • A Vízimalom teljes felújítása az eredeti konzervált elemek felhasználásával, valamint a sérült és megsemmisült cölöpök cseréje a statikus jelentés szerint:

 • A malom szétszerelése;
 • Cölöpök cseréje, malom összeszerelése;
 • Az épület teljes belső és mechanikai berendezéseinek tisztítása, javítása, konzerválása, a tengely, a vízkerék fa részeinek cseréje és fémrészeinek kezelése, az szíjjak cseréje a malom mechanizmusának átviteli rendszerében;
 • új elektromos hálózat kiépítése (beltéri és kültéri világítás, aktív villámhárító);
 • Kamerarendszer, betörésjelző, tűzvédelmi rendszer kiépítése.

 • Látogatóközpont építése, a terület revitalizációja;
 • Kiállítás a malmok és a molnárság történetének bemutatás révén a látogatóközpontban,
 • Információs anyagok a Kis-Dunai malmok működéséről és történetükről, múzeumpedagógiai tevékenységek a gyermekek és a felnőtt látogatók számára.

A projekt főbb kimenetelei a NKÖ esetében:

 • Felújított tallósi Vízimalom,
 • újonnan épített látogatóközpont a vízimalom mellett,
 • Molnársággal kapcsolatos kiállítás a látogatóközpontban,
 • PR anyagok - brosúra, roll-up, PR termékek.

Projekt menedzsmentje:

Projekt menedzser János Varga (janos.varga@trnava-vuc.sk)

www.skhu.eu

"Obsah webstránky nemusí nevyhnutne odrážať názor Európskej únie."

 

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW