Pozvánka na 10. Riadne zasadnutie Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja

Publikované: 10.04.2019/ Aktualizované: 21.02.2022

 

 

 

 

 

Pozvánka

V súlade s ustanovením § 11 ods. 3 zákona NR SR č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších
územných celkov v znení neskorších predpisov
 
z v o l á v a m
 
10. Riadne zasadnutie Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja,
ktoré sa uskutoční dňa
10. apríla 2019 (streda) o 13.00 hod.
v Trnave, v zasadacej miestnosti Úradu TTSK, Starohájska 10, 2. poschodie
 
 
Program:
 1. Kontrola plnenia uznesení z 9. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja (materiál č.173/2019/10)
 2. Návrh na schválenie prijatia návratnej finančnej výpomoci od Ministerstva financií SR (materiál č.174/2019/10)
 3. Návrh na schválenie dotácií v rámci výziev schválených v zmysle VZN TTSK č. 44/2018 (materiál č.175/2019/10)
 4. Návrh na schválenie dotácií v rámci výziev schválených v zmysle VZN TTSK č. 45/2018 (materiál č.176/2019/10)
 5. Návrh výzvy na predkladanie žiadostí o dotáciu na regionálny rozvoj v zmysle VZN TTSK č. 46/2018 (materiál č.177/2019/10)
 6. Prevod projektovej dokumentácie, z vlastníctva Mesta Senica do vlastníctva Trnavského samosprávneho kraja (materiál č.178/2019/10)
 7. Prevod novovytvoreného pozemku parc.č. 85/5 s celkovou výmerou 280 m2 v k.ú. Rybky do vlastníctva Obce Rybky (materiál č.179/2019/10)
 8. Prevod novovytvoreného pozemku par. č. 5292/585 za účelom výstavby prepojovacej komunikácie a cyklistickej cestičky na ul. Sibírska v Trnave (materiál č.180/2019/10)
 9. Zverenie správy majetku TTSK do správy DSS Zavar (materiál č.181/2019/10)
 10. Zámena pozemkov medzi TTSK a Mestom Veľký Meder za účelom výstavby novej budovy školského internátu pre Obchodnú akadémiu Veľký Meder (materiál č.182/2019/10)
 11. Návrh na zrušenie uznesenia č. 632/2009/27 zo dňa 08.07.2009 o návrhu na založenie záujmového združenia právnických osôb Mikroregión Zelená cesta Piešťany – Vrbové (materiál č.183/2019/10)
 12. Návrh združenia finančných prostriedkov so Združením obcí Cyklocesta Holeška za účelom vybudovania cyklotrasy spájajúcej obec Trebatice a Veľké Kostoľany (materiál č.184/2019/10)
 13. Návrh na schválenie účasti TTSK v projekte LIFE-IP SK AQ Improvement „Zlepšenie implementácie programov na zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku posilnením kapacít a kompetencií regionálnych a miestnych orgánov a podpora opatrení v oblasti kvality ovzdušia" (materiál č.185/2019/10)
 14. Návrh na schválenie dohody: „Dohoda o spolupráci partnerov na projekte v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika" a návrh na spolufinancovanie projektu „Podpora budování bezpečné infrastruktury pro cyklisty a její propagace v rámci přeshraniční spolupráce JMK a TTSK" v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika (materiál č.186/2019/10)
 15. Návrh na menovanie do funkcie riaditeľa Domova sociálnych služieb pre dospelých Bojková (materiál č.187/2019/10)
 16. Informácie
  16.a. Informácia o daňových príjmoch TTSK za január – február 2019 (materiál č.188/2019/10)
  16.b. Informácia o celkovej sume dlhu Trnavského samosprávneho kraja k 31.12.2018 (materiál č.189/2019/10)
  16.c. Informácia o úprave rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja na rok 2019 č. 1/2019 (materiál č.190/2019/10)
  16.d. Informácia o úprave rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja na rok 2019 č. 2/2019 (materiál č.191/2019/10)
  16.e. Informácia k zániku členstva Trnavského samosprávneho kraja v regionálnych rozvojových agentúrach (materiál č.192/2019/10)
  16.f. Informácia o projektových zámeroch a projektoch OvZP TTSK a Úradu TTSK ku dňu 28.02.2019 programového obdobia 2014 – 2020 (materiál č.193/2019/10)
 17. Rôzne
  17.a. Návrh na vymenovanie do funkcie riaditeľa Hvezdárne a planetária M.R. Štefánika v Hlohovci (materiál č.194/2019/10)
  17.b. Návrh na vymenovanie do funkcie riaditeľky Galantskej knižnice (materiál č.195/2019/10)
  17.c. Návrh na vymenovanie do funkcie riaditeľky Záhorskej knižnice v Senici (materiál č.196/2019/10)
  17.d. Návrh na vymenovanie do funkcie riaditeľky Žitnoostrovskej knižnice v Dunajskej Strede (materiál č.197/2019/10)
  17.e. Návrh na vymenovanie do funkcie riaditeľa Trnavského osvetového strediska (materiál č.198/2019/10)
  17.f. Návrh na vymenovanie do funkcie riaditeľa Záhorského osvetového strediska v Senici (materiál č.199/2019/10)
  17.g. Návrh na vymenovanie do funkcie riaditeľa Žitnoostrovského osvetového strediska v Dunajskej Strede (materiál č.200/2019/10)
  17.h. Návrh na vymenovanie do funkcie riaditeľa Galantského osvetového strediska (materiál č.201/2019/10)
  17.i. Návrh na vymenovanie do funkcie riaditeľa Balneologické múzeum Imricha Wintera v Piešťanoch (materiál č.202/2019/10)
  17.j. Návrh na vymenovanie do funkcie riaditeľa Záhorského múzea v Skalici (materiál č.203/2019/10)
  17.k. Návrh na vymenovanie do funkcie riaditeľa Žitnoostrovského múzea v Dunajskej Strede (materiál č.204/2019/10)
  17.l. Návrh na vymenovanie do funkcie riaditeľa Vlastivedného múzea v Hlohovci (materiál č.205/2019/10)
  17.m. Návrh na vymenovanie do funkcie riaditeľa Záhorskej galérie Jána Mudrocha v Senici (materiál č.206/2019/10)
  17.n. Informácia o výberovom konaní na funkciu riaditeľa Západoslovenského múzea v Trnave (materiál č.207/2019/10)
 18. Interpelácie
 
Mgr. Jozef Viskupič

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW