Projekt "Lávka cez rieku Moravu vrátane prístupovej komunikácie v archeologickom parku Mikulčice - Kopčany"

Publikované: 10.05.2020/ Aktualizované: 15.06.2022
Názov projektu:Lávka cez rieku Moravu vrátane prístupovej komunikácie v archeologickom parku Mikulčice - Kopčany
Akronym:Lávka Mikulčice
Operačný program:Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika
Prioritná os:2 Kvalitné životné prostredie
Konkrétny cieľ:2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu
Oblasť intervencie:090 Cyklistické trasy a turistické chodníky
Vedúci partner projektu:Juhomoravský kraj
Hlavný cezhraničný partner:Trnavský samosprávny kraj
Trvanie projektu: 28 mesiacov
Rozpočet projektu:celkový rozpočet:                            3 796 790,57 eur
 rozpočet TTSK:                                2 228 530,97 eur
 príspevok z ERDF (85 %):               1 894 251,32 eur
 národné zdroje (10 %):                      222 853,10 eur
 vlastné zdroje TTSK (5 %):                 111 426,55 eur
  

Oblasť, ktorú projekt rieši a zdôvodnenie potreby jeho realizácie:

Jedným z najvýznamnejších terajších centier spojených aj s pôsobením kresťanskej misie Konštantína a Metoda bolo hradisko ležiace pri rieky Moravy medzi obcami Mikulčice a Kopčany. Lokalita je dnes unikátna svojimi archeologickými nálezmi a má štatút národnej kultúrnej pamiatky. Rovnako ašpiruje na zápis do zoznamu pamiatok UNESCO. Juhomoravský kraj a Trnavský samosprávny kraj podporujú zachovanie dedičstva týchto historických koreňov nášho osídlenia. V lokalite Mikulčíc je už vybudovaná moderná expozícia s návštevníckym centrom a v pláne sú ďalšie rozvojové projekty. Návštevnosť pamiatky pravidelne medziročne rastie a v roku 2015 dosiahla 33 000 návštevníkov. Rovnako tak slovenská strana usiluje o oživenie a sprístupnenie významných pamiatok v lokalite Kopčian. Tam sa predovšetkým nachádza z časti pôvodný kostol sv. Margity Antiochijskej z 9. storočia, ktorý spolu s pozostatkami Kačenárne (18. storočie) spadá do pamiatkovej zóny Kopčany. Súčasný autentický barokový ráz krajiny dotvárajú pamiatky z neskoršej doby - cisársky žrebčín v Kopčanoch, či neďaleký zámok Holíč. Zdieľanie takého spoločného kultúrneho dedičstva sa premietlo do zámeru vybudovať cezhraničný Archeopark Mikulčice - Kopčany, ktorý by prezentoval toto územie. Nutnou súčasťou archeoparku musí byť efektívne a pohodlné riešenie prekonania bariéry rieky Moravy, ktorá zásadne obmedzuje pohyb návštevníkov medzi obomi lokalitami. Budovanie nového spojenia brehov urobí z dvoch striktne národných lokalít oblasť cezhranične previazanú a podporí tak jej prirodzený nadnárodný význam.

Hlavné ciele projektu:

Cieľom projektu je zatraktívnenie kultúrneho dedičstva prostredníctvom vybudovania bezpečného prepojenia medzi Mikulčicami a Kopčanmi pre cyklistov, peších návštevníkov i miestnych obyvateľov v rámci unikátnej lokality pamiatok slovanského hradiska Veľkej Moravy spojených s počiatkami kresťanstva. Hlavnou aktivitou projektu je stavba lávky v dĺžke 143 m cez hraničnú rieku Moravu a vybudovanie nadväzujúcich prístupových komunikácií v celkovej dĺžke 3,1 km s vyznačením 8,5 km novej cyklotrasy, ktorá sa napojí na už existujúcu infraštruktúru.

Cieľové skupiny:

 • obyvatelia obcí Mikulčice a Kopčany,
 • politici a úradníci regionálnych a miestnych samospráv,
 • manažéri a pracovníci kultúrnych inštitúcií,
 • manažéri a pracovníci organizácií cestovného ruchu,
 • manažéri a pracovníci regionálnych a miestnych rozvojových agentúr,
 • archeológovia a historici,
 • výskumné inštitúcie a univerzity,
 • regionálne a miestne kultúrne združenia,
 • cirkevné združenia a organizácie pútnických miest,
 • podnikatelia poskytujúci služby cestovného ruchu,
 • zástupcovia cestovných kancelárií a tour operátorov,
 • miestni obyvatelia a komunity.

Nosné aktivity projektu:

 • výstavba lávky cez rieku Moravu,
 • výstavba prístupových ciest k lávke cez rieku Moravu (cyklotrás a ciest pre peších turistov),
 • značenie cyklotrás a ciest pre peších.

Hlavné výstupy projektu:

 • vybudovanie lávky cez rieku Moravu,
 • vybudovanie prístupových komunikácií k lávke cez rieku Moravu (cyklotrás a ciest pre peších turistov),

Personálne obsadenie projektu:

Manažér projektuIng. Martin Halabrín (halabrin.martin@trnava-vuc.sk)

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW