Sú známi víťazi jubilejného 10. ročníka župnej súťaže Ekologický čin roka

Publikované: 21.09.2021/ Aktualizované: 22.02.2022

Trnavská župa každoročne oceňuje najlepšie aktivity zamerané na ochranu a tvorbu životného prostredia, ako aj na zvyšovanie povedomia o ekologicky udržateľnom spôsobe života. Hodnotiaca komisia vyberala spomedzi 19 projektov v dvoch kategóriách.

„Aj súťaž Ekologický čin roka je príkladom toho, ako spolu tvoríme zelený kraj. O zdravé životné prostredie sa pričiňujú aj dobrovoľníci, žiaci alebo aktivisti. Do jubilejného desiateho ročníka súťaže sa prihlásilo takmer 20 zaujímavých projektov a inšpiratívnych aktivít. Želám si, aby motivovali ďalších obyvateľov Trnavského kraja a klimatickej zmene sme čelili spoločne,“ povedal trnavský župan Jozef Viskupič.

V prvej kategórií súťažili občianske združenia, obce a dobrovoľníci. Spomedzi 14 prihlásených subjektov zvíťazil Klub slovenských turistov Tesla Piešťany s projektom obnovy studničiek, značenia a budovanie infraštruktúry v Považskom Inovci. Komisia udelila dve druhé miesta dobrovoľníkom z Trnavy a Senice. V prvej trojke figuruje aj Poľovnícka organizácia Šamorín za výsadbu stromov okolo mesta. Súčasťou ocenenie je finančná odmena 1.200, 800, respektíve 500 eur.

Druhá kategória bola určená pre materské, základné a stredné školy. Vedúca Oddelenia územného plánovania a životného prostredia Úradu TTSK Alena Tajcnerová uviedla, že „ocenených bolo všetkých päť prihlásených škôl. Mimoriadnu cenu získala Stredná odborná škola technická v Dunajskej Strede za vyčistenie a úpravu príjazdovej cesty ku škole. Teší nás, že k takýmto aktivitám školy vedú deti už od útleho veku. Mnohí mladí ľudia menia svoj životný štýl a návyky. Tým nám všetkým idú príkladom v presadzovaní zodpovednejšieho prístupu k našej planéte.“

Okrem dunajskostredskej strednej školy cenu dostala Obchodná akadémia Veľký Meder za osvetovú činnosť študentov v rámci projektu „Každý z nás môže urobiť niečo pre udržateľnosť“. Ocenenie si prevzali aj materská škola v Kočíne, kde deti pomáhajú prírode na školskom dvore, a podobne aj Materská škola Hollého Hlohovec, kde začali s pestovaním rastlín v škôlkarskej záhrade. Za „Ekoaktivity“ získala cenu Základná škola s materskou školou Vančurova v Trnave.

Súťaž Ekologický čin roka vyhlasuje Trnavský samosprávny kraj každoročne od roku 2010. Odvtedy sa do súťaže zapojilo niekoľko desiatok subjektov, vďaka aktivitám ktorých sa zlepšila kvalita životného prostredia po celom kraji.

Trnavská župa informuje o svojich aktivitách v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia a prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo na facebookovej stránke Zelený kraj (https://www.facebook.com/ZelenyKrajTTSK).

Ekologický čin roka 2020 – víťazné projekty v abecednom poradí

 

Kategória: občianske združenia, obce, dobrovoľníci

 

  1. Projekt: „Čistiace akcie spolu s revitalizáciou a obnovou – Trnavskí dobrovoľníci

Hlavným cieľom projektu je dobrý pocit z pomoci prírode, zo zlepšenia životného prostredia Trnavčanov a šírenie povedomia o ochrane prírody a prostredia. Čistenie prírody a životného prostredia sa konalo v meste Trnava aj mimo mesta. Hlavne išlo o separovanie odpadu počas zbierania (hlavne sklo, injekčné striekačky atď.), revitalizáciu prírody a výsadbu rastlín, obnovu mestského mobiliáru, výrobu a osádzanie výstražných tabuliek pred znečisťovaním prostredia, zapájanie rodinných príslušníkov, prostredníctvom sociálnych sietí oslovovanie mladšej generácie a rozširovanie povedomia o ekologickom správaní.

 

Na akciách sa zúčastnilo 80 dobrovoľníkov. Zapájali sa do celoslovenských/celosvetových čistiacich akcií. Objem vyzbieraného odpadu predstavoval 234 ks 120 l vriec a 13 kontajnerov/skriňových dodávok. Dobrovoľníci vykonali aj ďalšie akcie, napr. v Bernolákovom sade údržbu zelene a čistenie schodov, na Prednádraží vysadili 20 stromov a v Kamennom mlyne vyrobili a osadili kŕmidlo.

 

  1. Projekt: „Obnova studničiek, značenia a budovanie infraštruktúry v Považskom Inovci“ – Klub slovenských turistov Tesla Piešťany

Pramene a studničky patria odjakživa do prírody. V súčasnosti sú značne zanedbané. Počas roka  sa im podarilo vykonať niekoľko činností:

1. Obnova cykloznačenia - Prvé práce na projekte začali obnovou žlto značeného cyklochodníka na trase 8114;

2. Obnova turistického značenia - obnova zeleno značeného turistického chodníka na trase 5135;

3. Oprava studničky Staroprameň – vyznačili aj odbočku od smerovníka Výtoky–Rekreačné stredisko  ku studničke Výtoky. V júli začali práce na studničke Staroprameň. Najskôr odstránili popadané stromy, zarastené kríky a pokračovali zemnými prácami. Vyčistili aj samotný výtok a odtok prameňa prehĺbením a odstránením buriny. Následne neskôr odstránili zbytky prehnitého starého sedenia a nahradili ho novým masívnym stolom a dvomi lavicami. Doterajší prístrešok očistili, opravili a vybudovali oporný drevený kryt;

4. Oprava studničky Výtoky - Práce dobrovoľníkov ďalej pokračovali na studničke Výtoky vodný zdroj, kde  vyčistili a upravili okolie. Osadili nové drevené zábradlie z opracovaných pevných hranolov. Chýbajúce drevené lišty vybudovaného chodníka doplnili;

5. Oprava pri smerovníku Výtoky (rázcestie) - Ďalšie práce dobrovoľníkov sa presunuli k smerovníku Výtoky (rázcestie), kde vyčistili a opravili stojany informačných tabulí, hlavne ich striešky od machových nánosov;

6. Umiestnenie  centrálneho systému na Výtokoch - Pri parkovisku vozidiel verejnosti na Výtokoch zabetónovali stojan a osadili do neho centrálnu mapu Považského Inovca. Vedľa mapy osadili stĺp Cyklopoludník na Výtokoch;

7. Vybudovanie informačného stojana s tabuľou Visiace skaly.

 

  1. Projekt: „Výsadba stromov okolo Šamorína“ – Poľovnícka organizácia Šamorín

 

Šamorínska poľovnícka organizácia má za svoje hlavné úlohy aj ochranu životného prostredia, chrániť naše prostredie, dbať na jeho čistotu ako aj výsadbu novej zelene a obnovu  alejí – stromoradí. Členovia každý rok vysadia do vetrolamov v okolí mesta stovky sadeníc stromov. V roku 2020 sa brigáda  uskutočnila ešte začiatkom apríla – bolo vysadených približne 260 sadeníc predovšetkým javorov horských vo vetrolame za parkom Pomlé, pri Šámote a v okolí horárne v lese Berek.

 

Zabezpečili aj ochranu sadeníc proti divej zveri a polievanie počas suchej jari, vďaka čomu sa väčšina sadeníc úspešne ujala. Ďalších sto sadeníc vysadili členovia streleckého klubu v okolí novej strelnice v Šamoríne. V týchto aktivitách mienia poľovníci pokračovať. Vysádzania sa zúčastnilo 35 ľudí. Dobrovoľníci následne zabezpečovali aj starostlivosť o vysadené stromy. Samospráva mesta pozitívne privítala činnosť organizácie a do výsadby sa aktívne zapojila.

 

  1. Projekt: „Zberačky“ – Dobrovoľníci Senica 2.0

 

Začali symbolicky na Deň Zeme. Prihlásilo sa 6 dobrovoľníkov. Štartovali na začiatku priemyselnej zóny v meste Senica. Za 3 hodiny vyzberali 15 veľkých 120 l mechov odpadkov. Uvedomili  si, že táto prvá zberačka stačiť nebude. Až po štvrtej zberačke vyčistili celú priemyselnú zónu. Avšak zistili, že znečistená nie je len priemyselná zóna. Pokračovali na ďalších miestach rôzne po meste. Napokon za rok 2020 zorganizovali 7 zberačiek, na ktorých sa zúčastnilo 20 dobrovoľníkov a vyzberalo sa 114 veľkých 120 l vriec odpadkov.

 

Našli rôzne skvosty od stoličiek, cez chladničku, karburátor, hrnce, dvere, oblečenie, až po veľa plastových fliaš a vreciek. Najviac účastí na Zberačkách mali Nina a Linda. Pätnásťročné dobrovoľníčky sa zúčastnili na šiestich zberačkách. Doma poctivo triedia odpad, do obchodu si nosia vlastné látkové tašky, využívajú ekologické spôsoby dopravy a šetria vodou. Ďalej pripravujú aktivity na sadenie kríkov, stromčekov, lúk pre včely, výrobu vtáčích búdok a veľa iných.

 

Kategória 2: Základné, stredné školy a materské školy

 

  1. Projekt: „Ako pomôcť prírode na našom dvore“ – Materská škola Kočín

 

Z materskej školy sa podarilo vytvoriť LEPŠIE MIESTO – čistejšie, ekologickejšie a zelenšie. Zriadili informačnú nástenku, zberné nádoby, v ktorých separujú spoločne s deťmi odpad. Vybudovali kŕmidlá pre vtáčiky. Učia sa správne spracovať biologický odpad, tak že deti zhrabávajú na školskom dvore pokosenú trávu, lístie a burinu do kompostoviska.

 

Snažia sa deti viesť k zodpovednosti a starostlivosti, takže počas vychádzok do okolia zbierajú nájdený odpad, ktorý do našej prírody nepatrí. V neposlednom rade sa rozhodli založiť škôlku pre stromy. Miesto na dvore pri hojdačkách zrýľovali, očistili od buriny, ohradili a nakoniec vysadili mladé stromčeky pagaštana konského. Deti mali obrovskú radosť, keďže si vyskúšali, aké je to „neľahké“ urobiť niečo krásne a zároveň užitočné pre prírodu.

 

  1. Projekt: „Ekoaktivity“ – ZŠ a MŠ Vančurova Trnava

 

Základná škola má množstvo šikovných žiakov, ktorí sa spolu s pedagogickým zborom podieľajú na ekologických zmenách v rámci vzdelávania i voľného času. V roku 2020 zabezpečili triediace koše do každej triedy a majú vyčlenené tímy v rámci každého kolektívu, ktoré pomáhajú zamestnancom školy s triedením a vynášaním smetných nádob. V septembri 2020 usporiadali akciu Upracme si Slovensko v rámci Svetového čistiaceho dňa 2020, tentokrát s 96 žiakmi a so 4 učiteľmi. Mapovali nelegálne skládky.

 

Zorganizovali sériu prezenčných rovesníckych vzdelávaní o bioodpade a elekroodpade. Deti sa vzájomne učia, prečo je kompostovanie a triedenie elektroodpadu dôležité a so vzdelávaním neprestali ani počas dištančného vyučovania. V rámci online vyučovania sa tiež venovali téme rýchlej módy. Usporiadali celoročnú školskú súťaž o Zelenáčikov, aby deti motivovali triediť odpad. Trieda, ktorá ich do konca školského roka získala najviac je označená ako najzelenšia trieda.

 

  1. Projekt: „Každý z nás môže urobiť niečo pre udržateľnosť“ – Obchodná akadémia Veľký Meder

 

Výchova žiakov k ochrane životného prostredia a osvojenie si myšlienok trvalo udržateľnej ekonomiky patrí medzi dôležité ciele školy. V roku 2020 pracovali na osvetových akciách pre deti predškolského veku - žiačka tretieho ročníka Júlia Anna Tóth navštívila  začiatkom roka 2020 desať krát materskú školu vo svojom bydlisku v Brestovci. Jej cieľom bolo rozšíriť vedomosti a environmentálne povedomie  detí predškolského veku. Žiačka pripravila pre deti „zázračný koberec“ z odpadových materiálov a hravou formou učila deti selektovať odpad a recyklovať rôzne materiály.

 

Začiatkom októbra 2020 zorganizovala škola takzvaný „zelený deň“. Cieľom bolo upriamiť pozornosť žiakov na fakt, že všetci môžeme prispieť k riešeniu problémov životného prostredia a udržateľného rozvoja. Išlo najmä o osvetu, odovzdávanie poznatkov a inšpirovanie žiakov k tomu, aby sa stali uvedomelými spotrebiteľmi so záujmom o recykláciu. Vďaka zanietenosti našich študentov bolo vytvorených mnoho predmetov každodennej potreby z recyklovaných materiálov. Za pomoci členov svojich rodín vytvorili napr. „jahodový záhon“ zo starého odkvapového žľabu, alebo „skleník“ zo starých okien. Do parku pri škole osadili knihovničku, do ktorej môžu všetci obyvatelia a návštevníci mesta prispieť knihou alebo si nejakú vziať.

 

  1. Projekt: „Komu sa nelení, tomu sa zelení“ – Materská škola Hollého Hlohovec

 

Materská škola je  dlhodobo zameraná  na realizovanie aktivít na ekológiu, poznávanie prírody a jej ochranu. K základným myšlienkam a princípom ekologického a environmentálneho pôsobenia na deti patrí aj spolupráca s rodičmi a ich zapájanie                           do spoločných aktivít v oblasti ochrany životného prostredia.

 

Nakoľko disponujú veľkým školským dvorom, cieľom bolo  sídliskové deti naučiť základy pestovania rastlín, najmä zeleniny. Vytvorili vyvýšené záhony za pomoci rodičov ako prípravu podmienok na výsadbu rastlín. Prechádzka novovytvorenou škôlkarskou záhradou je v každom ročnom období prekrásna a čarovná. Veď nad ňou drží ochrannú ruku s deťmi ich nová kamarátka Panšulka Slivková a „Komu sa nelení, tomu sa zelení!“

 

Mimoriadna cena

 

Projekt „Vyčistenie a úprava príjazdovej cesty ku škole“ – SOŠ technická Dunajská Streda

 

Škola zorganizovala so žiakmi prvého a druhého ročníka vyčistenie a úpravu príjazdovej cesty ku škole. Komunikácia bola stále viac znečisťovaná odpadkami aj vďaka neďalekej rómskej komunite, ktorá lokalitu využívala na oddych. Vyčistili chodník od väčšieho či menšieho množstva odpadu a buriny. Žiaci ukázali, že sa to dá a zaviazali sa, že sa budú  snažiť udržiavať čistotu a poriadok dovtedy, kým si na poriadok všetci nezvyknú a pokiaľ bude vadiť, že upravený vzhľad chodníka naruší niečo, čo tam nepatrí.

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW