Základné informácie k projektu ,,3E-Morava Nature

Publikované: 11.07.2019/ Aktualizované: 04.08.2022

Posilnenie biodiverzity a ekologickej siete na území rieky Moravy prostredníctvom manažmentu biotopov a environmentálnej výchovy (zvyšovania povedomia) v ekocentrách

Akronym: 3E-Morava Nature
Operačný program: Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko
Prioritná os: 2 Ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva a biodiverzity
Investičná priorita: 6d) Ochrana a obnova biologickej diverzity pôdy a podpora ekosystémových služieb vrátane prostredníctvom siete Natura 2000 a zelených infraštruktúr
Špecifický cieľ: 2.2: Obnova a riadenie ekologických koridorov

Vedúci partner projektu: Mesto Stupava
Hlavný cezhraničný partner: Mesto Stupava

Partneri projektu:
NO.Regional.GmbH
Trnavský samosprávny kraj
Marktgemeinde Hohenau an der March
MČ BA Devínska Nová Ves
Mesto Gbely
BROZ
Verein March.Raum
Weinviertel Tourismus
WUK bio.pflanzen
ŠOP SR, správa CHKO Malé Karpaty – strategický partner
Auring – strategický partner

Trvanie projektu: 1.4.2017 – 31.01.2022

Rozpočet projektu: celkový: 2 617 894,24,-€
                                      celkový za TTSK: 180 000,-€
                                      príspevok z ERDF (85 %): 153 000,- €
                                      národné zdroje (10 %): 18 000,- €
                                      vlastné zdroje TTSK (5 %): 9 000,- €

Oblasť, ktorú projekt rieši a zdôvodnenie potreby jeho realizácie:

Vytvorením, resp. rozvojom existujúcich centier environmentálneho vzdelávania – tzv. ekocentier v regióne rieky Morava bude podporená ochrana jedinečnej oblasti. Environmentálne vzdelávanie zlepšuje akceptáciu aktivít v oblasti riadenia chránených území s prihliadnutím na rekreáciu v prírode. Prostredníctvom selektívnych opatrení zameraných na údržbu budú podporené hodnotné prirodzené prostredia v rámci regiónu, ako suché lúky, ostrovčeky na hniezdenie migrujúceho vtáctva. Škola v prírode Piesočná Moravský Sv. Ján je účelové zariadenie, ktoré umožňuje pobyt školským skupinám za účelom posilnenia zdravia a fyzickej zdatnosti bez prerušenia výchovy a vzdelávania v zdraviu priaznivom prostredí (oblasť Záhorského Pomoravia). Cezhraničný potenciál zariadenia školy v prírode je daným jej lokalizáciou priamo pri štátnej hranici medzi Slovenskou republikou a Rakúskom (cca. 1,5 km), čo vytvára priestor pre rozvoj cezhraničných kooperácií s prioritným zameraním na environmentálne vzdelávanie.

Hlavné ciele projektu:

Extenzívne zvyšovanie povedomia na území rieky Moravy s cieľom zvýšenia povedomia pri chápaní významu prírodného prostredia a akceptácie opatrení na ochranu prírody na Morave, vychádzajúc zo série koordinovaných ekocentier okolo Moravy vybudovaných ako časť projektu a podporovaných kompetentnými orgánmi

Zlepšenie stavu chránených území a ohrozených biotopov pomocou manažmentov a ochranárskych opatrení pomocou cezhraničnej odbornej výmeny

Zlepšenie prepojenia (zosieťovania) zelenej infraštruktúry a biodiverzity v oblasti Alpsko-karpatského koridoru pomocou zlepšenia prírodne-blízkych biotopov na oboch stranách rieky Moravy

Cieľové skupiny:

 • žiaci 1., 2. stupňa základných škôl,
 • žiaci stredných škôl,
 • pedagógovia a vychovávatelia,
 • obyvateľstvo zapojených regiónov (rodičia, turisti).

Nosné aktivity projektu:

 • podpora environmentálneho vzdelávania a zvyšovania informovanosti,
 • začlenenie environmentálneho vzdelávania do ponuky v rámci Školy v prírode Piesočná Moravský Sv. Ján,
 • revitalizácia prírodnej záhrady vrátane existujúceho priestoru pre separovaný zber,
 • vybudovanie eko-jazierka a bylinkovej záhradky.

Hlavné výstupy projektu:

 • Učebňa pre environmentálne vzdelávanie ako základňa pre eko-výchovu (rekonštrukcia interiéru a exteriéru, zlepšenie technického stavu priestorov a vnútorné dovybavenie modernými učebnými pomôckami a mobiliárom)
 • Program aktivít kombinujúci teóriu a prax
 • Pilotný školiaci materiál pre školu v prírode o biotopoch priľahlého okolia a širšieho okolia v kontexte Alpsko-karpatského koridoru
 • Eko-prístrešok pre separovaný odpad s pútavými informáciami o separovaní

Personálne obsadenie projektu:

Manažér projektu: Mgr. Andrea Koláriková
                       e-mail: andrea.kolarikova@trnava-vuc.sk

Prečítajte si tiež

Tlačová správa – Eko-kemp
Tlačová správa – Eko-kemp Trnavský samosprávny kraj ako partner cezhraničného slovensko – rakú...
Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW