Základné informácie k projektu "SacraVelo – Sieť cezhraničných pútnických cyklotrás v okolí Dunaja"

Publikované: 29.01.2019/ Aktualizované: 21.02.2022

Názov projektu:  SacraVelo – Sieť cezhraničných pútnických cyklotrás v okolí Dunaja SacraVelo – Network of cross-border bicycle pilgrim routes in the Danube area
Akronym projektu:SacraVelo
Operačný program:  Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko
Prioritná os:1. Príroda a kultúra
Investičná priorita:6c - Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva
Špecifický cieľ:   1.1 Zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti
Vedúci partner projektu: Župa Győr – Moson – Sopron (HU)
Hlavný cezhraničný partner:  Trnavský samosprávny kraj (SK)
Partneri projektu:                    Bratislavský samosprávny kraj (SK)
 Župa Komárom – Esztergom (HU)
 Obec Szil (HU)
 Obec Báč (SK)
Trvanie projektu:  01. 11. 2017 – 30. 04. 2021 – 42 mesiacov
Rozpočet projektu:  
celkový rozpočet projektu:     2 754 608,10 Eur
 rozpočet TTSK:        580 604,80 Eur
príspevok z ERDF(85 %):        493 514,08 Eur
národné zdroje (10%):          58 060,48 Eur
vlastné zdroje TTSK (5%):          29 030,24 Eur  

Krátky opis projektu:

Cieľom projektu „SacraVelo" je vytvoriť nový a unikátny cezhraničný produkt cestovného ruchu pomocou prezentácie a ponukou bohatého kultúrneho, sakrálneho a prírodného dedičstva na území  2 žúp (HU) a 2 krajov (SK) pozdĺž rieky Dunaj na maďarsko-slovenskej hranici. Projekt inovatívnym spôsobom zlučuje prvky cirkevného a aktívneho turizmu, s dosahom na širokú vrstvu ako na lokálnej a regionálnej, tak aj na medzinárodnej úrovni.

Sieť pútnických trás pre cyklistov sa výborne napája na existujúce medzinárodné EuroVelo cyklotrasy. Projekt SacraVelo realizuje novú maďarsko–slovenskú atraktivitu rozvojom cyklotrás (vyznačením stoviek kilometrov bezpečných cyklotrás), výstavbou cyklocentier v obciach Szil (HU) a Báč (SK) a prepojením sakrálnych pamiatok na území žúp Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Trnavského a Bratislavského samosprávneho kraja. Partnerstvo zahŕňa 2 župné, 2 krajské samosprávy a 2 obce, ktoré prostredníctvom partnerstva vyzdvihnú vykonávanie vlastných miestnych a regionálnych úloh na medzinárodnú úroveň.

Medzi hlavné prvky rozvoja infraštruktúry projektu patrí vybudovanie cyklotrás, cyklocentier, informačných bodov a odpočívadiel. Medzi soft aktivity patrí spôsob dosiahnutia turistických destinácií, prezentácia atraktivít tradičnými nástrojmi (podujatia, štvorjazyčné publikácie). S použitím moderných komunikačných nástrojov (mobilná aplikácia, webová stránka) sa dosiahne väčšia informovanosť pre pútnikov na bicykli a turistov pri vyhľadávaní pamiatok.

Sieť SacraVelo ponúkne veľa možností pre miestne obyvateľstvo a bude atraktívna aj pre turistov prichádzajúcich do pohraničného regiónu. Ponuka sakrálneho a kultúrneho cestovného ruchu cezhraničnej povahy v kombinácii s aktívnou turistikou pomôže zvýšiť počet návštevníkov prichádzajúcich do regiónu a s podporou IT sa zabezpečí zachovanie a spopularizovanie sakrálneho a kultúrneho dedičstva.

Oblasť, ktorú projekt rieši a zdôvodnenie potreby jeho realizácie v rámci územia TTSK:

 • nevyužitý potenciál cirkevných pamiatok ako bodov záujmu v Trnavskom regióne s možnosťou prepojenia na cezhraničný región a vytvorenia nových destinácií CR,
 • slabá propagácia významného pútnického miesta v obci Báč, ale aj iných sakrálnych pamiatok v okolí.

Hlavné ciele projektu:
Zvýšenie atraktivity a návštevnosti cezhraničnej oblasti. Aktivity v projekte sú zamerané na dosiahnutie ucelenej cezhraničnej destinácie, ktorá bude spoločne propagovaná a bude poskytovať služby v oblasti rekreácie, relaxu, kultúry, športu a turizmu v prihraničnom území. Zjednodušenie prístupu k sakrálnym pamiatkam nachádzajúcim sa v prihraničnom území, resp. rozšírenie prístupu pre viaceré kategórie turistov (peších a cykloturistov).

Cieľové skupiny:

 • pútnické skupiny, náboženské školy, obyvatelia susedných usadlostí, zamestnanci organizácií a spoločnosti so záujmom o sakrálne služby,
 • turisti preferujúci aktívny turizmus s doplňujúcim kultúrnym alebo sakrálnym obsahom a hodnotami,
 • obyvatelia dotknutých území,
 • domáci a zahraniční návštevníci so záujmom o cezhraničné tematické cyklotúry,
 • organizácie cestovného ruchu a destinačného manažmentu.

Nosné aktivity projektu za TTSK:

 • vybudovanie cyklocesty v úseku Kompa Kyselica – Báč celkovo v dĺžke cca 4,4km (z toho nové úseky v dĺžke cca 2,2 km, vrátane značenia a značenie už existujúcej infraštruktúry v dĺžke cca 2,2 km),
 • osadenie infopanelov v počte 4 ks a vyhotovenie máp, brožúr, propagačných materiálov pre všetkých partnerov, ako aj zrealizovanie záverečnej konferencie projektu,
 • výroba PR materiálov - dizajn manuál, brožúrka s mapkou, roll-up bannery, cyklopríslušenstvo,
 • súčinnosť pri tvorbe webovej stránky projektu.

Hlavné výstupy projektu za TTSK:

 • dĺžka cyklotrás - cca 4,4 km vytvorenej cyklistickej cesty v rámci budovania a značenia,
 • nová cyklistická cesta – Kompa Kyselica – Báč, napojenie pútnického miesta v obci Báč na EuroVelo 6,
 • PR materiály – dizajn manuál, brožúrka s mapkou, roll-up bannery, cyklopríslušenstvo.

Personálne obsadenie projektu:

Manažér projektu   János Varga (janos.varga@trnava-vuc.sk)
  
  
  
  
  

             
 _______________________________________________________________________________________________________________            
                          

Title of the project:SacraVelo – Network of cross-border bicycle pilgrim routes in the Danube area
Acronym:SacraVelo
Cooperation program:  Interreg V-A Slovakia-Hungary Cooperation Programme
Priority Axis:1. Nature and Culture
Specific objective:   1.1 To increase the attractiveness of the border area
Lead BeneficiaryGyőr – Moson – Sopron Megyei Önkormányzat (HU)
Project partners:                    Trnavský samosprávny kraj (SK)
                    Bratislavský samosprávny kraj (SK)
 Komárom – Esztergom Megyei Önkormányzat (HU)
 Szil község önkormányzata (HU)
 Obec Báč (SK)
Duration of the project:  1st of November 2017 – 30th of April 2021 – 42 months
Project budget:  
Project total eligible budget:     2 754 608,10 Eur
 TTSK budget:        580 604,80 Eur
ERDF contribution (85 %):        493 514,08 Eur
State co-finance (10%):          58 060,48 Eur
Own contribution (5%):          29 030,24 Eur  

Short description of project:

The objective of SacraVelo project is to create a new and unique cross-border touristic product that introduces and offers the rich cultural heritage, sacral values and utilises the natural environment in the Hungarian-Slovak border region, covering four counties along the Danube. The project combines the elements of sacral and active tourism in an innovative way, reaching a wide range of users on local, regional and international level as well.

The network of bicycle pilgrim routes perfectly connects to the already existing EuroVelo international bike routes. SacraVelo project covers Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Bratislava and Trnava counties with development of bicycle route network (designation of several hundred km long, safe bike routes), bicycle centres will be built in Szil (HU) and Bac (SK) settlements, and a new Slovak-Hungarian tourist attraction is created by connecting sacral values in the border region. Partnership consists of 4 county level governments and 2 settlements; due to the partnership partners raise their activities from local and regional to international level.

Infrastructure development elements of the project include building of new bike routes and cycling centres, designation of information points and resting places. Among the soft elements traditional tools (events, brochures in four languages) and up-to-date IT methods (mobile app, website) introduce points of interest and help tourists to reach destinations.

SacraVelo network will offer opportunities to local people and attract tourists to the border region. Due to the cross-border nature of sacral, cultural touristic offer that combines active tourism counting on natural values as well, the number of tourists coming to the program region increase, cultural and sacral heritage is promoted and information is distributed by traditional and IT tools 

Main outcomes for TTSK:

 • Bicycle path – 4,4 km new bicycle path (newly build and marked on existing surface),
 • New bicycle path between Kompa Kyselica – Báč, place of pilgrimage connecting with EuroVelo 6,
 • PR materials – Logo and design manual, brochure with maps, roll-up banners, small bike appliances.

Project management:

Project manager   János Varga (janos.varga@trnava-vuc.sk)
  
    
  
    

________________________________________________________________________________________________________________

Projekt címe  SacraVelo – Határon átnyúló kerékpáros zarándokutak hálózata a Duna térségében SacraVelo – Network of cross-border bicycle pilgrim routes in the Danube area
Rövid cím:SacraVelo
Operációs program:  Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program
Prioritási tengely:1. Természet és kultúra
Specifikus cél:   1.1 A határmenti terület vonzerejének növelése
Projekt vezető partnere: Győr – Moson – Sopron Megyei Önkormányzat (HU)
Vezető határontúli partner:  Nagyszombati Kerületi Önkormányzat (NKÖ) (SK)
Projekt partnerek:                    Pozsonyi Kerületi Önkormányzat (SK)
 Komárom – Esztergom Megyei Önkormányzat (HU)
 Szil község önkormányzata (HU)
 Bacsfa község önkormányzata (SK)
Projekt időtartama:  2017. 11. 01. – 2020. 04. 30 – 42 hónap
Projekt költségvetése:  
Projekt teljes költségvetése:     2 754 608,10 Euró
 NKO teljes költségvetése:        580 604,80 Euró
ERFA támogatás (85 %):        493 514,08 Euró
Állami támogatás (10%):          58 060,48 Euró
NKO önköltsége (5%):          29 030,24 Euró  

A projekt rövid leírása:

A SacraVelo projekt célja a magyar-szlovák határtérség Duna menti két megyéje (HU) és két kerülete (SK) gazdag kulturális örökségének, szakrális értékeinek közös bemutatásával és közös kínálatával, a természeti környezet nyújtotta lehetőségek kihasználásával új és egyedülálló, határon átívelő turisztikai termék létrehozása. A projekt innovatív módon ötvözi a vallási és aktív turizmus elemeit, ezáltal széles rétegeket ér el helyi, regionális és nemzetközi szinten egyaránt.

A kerékpáros zarándok útvonal hálózat kiválóan kapcsolódik a már létező EuroVelo nemzetközi kerékpáros útvonalakhoz. A Győr-Moson-Sopron és Komárom-Esztergom megyékre, valamint Pozsony és Nagyszombat kerületekre kiterjedő SacraVelo projekt a kerékpárforgalmi hálózat fejlesztésével (több száz km biztonsággal kerékpározható útvonal kijelölésével), Szil (HU) és Bacsfa (SK) községekben kerékpáros központok létrehozásával, a szakrális értékek felfűzésével új magyar-szlovák vonzerőt valósít meg. A partnerséget képviselő 2 megyei és 2 kerületi önkormányzat, valamint 2 település a regionális és helyi szintű feladatainak ellátását nemzetközi szintre emeli a partnerség révén.

A projekt megvalósítás infrastruktúra-fejlesztési elemei a kerékpárutak építése, kerékpáros centrumok létesítése, információs pontok és pihenőhelyek kialakítása. Soft elemként az idegenforgalmi célállomások elérését, a látnivalók bemutatását hagyományos eszközök (rendezvények, négynyelvű kiadványok) és a legkorszerűbb módszerek (mobil applikáció, honlap) segítik.

A SacraVelo hálózat a helyben élők számára sok lehetőséget fog kínálni és vonzó lesz a határrégióba érkező turisták számára. A határon átnyúló szakrális és kulturális turisztikai kínálat, a természeti környezetre is alapozva a régióba érkező turisták számának növekedését eredményezi, a szakrális és kulturális örökség megőrzését és népszerűsítését biztosítja IT támogatással. 

Célcsoportok:

 • zarándokok, vallási iskolák, a szomszédos települések lakói, a szakrális szolgáltatások iránt érdeklődő szervezetek és vállalatok alkalmazottai,
 • kulturális vagy szakrális tartalmakkal és értékekkel bővített aktív turizmust kedvelő turisták,
 • az érintett terület lakói,
 • a határokon átnyúló tematikus kerékpározás iránt érdeklődő hazai és külföldi látogatók,
 • turisztikai és desztinációs menedzsmenttel foglalkozó szervezetek.

Az NKÖ főbb feladatai:

 • kerékpárút kiépítése a Keszölcési komp és Bacsfa közti észének kiépítése mintegy 4,4km hosszban (2,2 km hosszban újonnan épített, beleértve e szakasz jelölését is illetve 2,2 km hosszban a meglévő felszínen történő jelölés)  
 • 4db térképpel ellátott információs panel elhelyezése, brosúra, propagációs termékek az összes projektpartner részére, a projekt záró konferenciájának megszervezése,
 • PR anyagok – Logó és arculati kézikönyv, brosúra térképpel, roll-up bannerek, kerékpáros kiegészítők,
 • a projekt partnerekkel együttműködve weboldal létrehozása.

A projekt főbb kimenetelei a NKÖ esetében:

 • kerékpárút hossza – kb. 4,4 km új kerékpárút (új építés jelölés meglévő felszínen),
 • új kerékpárút – Keszölcési komp – Bacsfa, a bacsfai zarándokhely csatlakoztatása az EuroVelo 6 kerékpárúthoz,
 • PR anyagok – Logó és arculati kézikönyv, brosúra térképpel, roll-up bannerek, kerékpáros kiegészítők.

Projekt menedzsmentje:

Projekt menedzser   János Varga (janos.varga@trnava-vuc.sk)
  
  
  
    

www.skhu.eu

"Obsah webstránky nemusí nevyhnutne odrážať názor Európskej únie."

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW