16. 5. 2013 - Oceňovanie pracovníkov kultúry TTSK

Publikované: 12.12.2013/ Aktualizované: 21.02.2022
12.12.2013

Oceňovanie pracovníkov kultúry TTSK
Trnavský samosprávny kraj oceňuje každoročne pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí pracovníkov z odvetvia kultúry. Výnimkou nebol ani tento rok a 16. mája prebralo 17 umelcov či kultúrnych pracovníkov a osem kolektívov z rúk predsedu TTSK Tibora Mikuša a podpredsedov Józsefa Kvardu a Zdenka Čambala Pamätnú medailu predsedu TTSK.
„Zdalo by sa, že v dnešnej dobe sú najdôležitejšie peniaze. Pre ozajstnú kvalitu nášho života nestačí iba ,plné brucho', ale povznesená myseľ a potešené srdce," ocenil snahu pracovníkov v oblasti kultúry Tibor Mikuš. „Niekedy stačí ísť do divadla, vypočuť si koncert, či literárno-hudobné pásmo a zrazu cítite, že lepší, otvorenejší. Myslím, že to je to, čo vy prinášate pre spoločnosť. Kultivujete človeka, jeho myseľ, jeho dušu."
Za ocenených poďakoval básnik Pavol Stanislav Pius, ktorý vyzdvihol vedenie TTSK za to, že si váži a ocenilo prácu kultúrnych pracovníkov. „Pre nás všetkých je to významný deň. ďakujeme za túto chvíľu, ktorú ste nám dopriali." Predniesol báseň zo svojej pripravovanej zbierky a búrlivý potlesk všetkých prítomných na záver zožali za svoje piesne pedagógovia Základnej umeleckej školy v Dunajskej Strede.

Ferenc Brandl –v oblasti folklóru pôsobí od svojej mladosti. Najskôr ako tanečník-sólista, vedúci folklórneho súboru Csallóközi a neskôr ako choreograf. Je zakladateľom detských folklórnych súborov, s ktorými prezentuje tradičnú ľudovú kultúru v okrese Dunajská Streda.
Ocenenie sa odovzdáva za prínos v oblasti kultúry a za zachovávanie ľudových tradícií  -  pri príležitosti životného jubilea.
    
Erika Domsitzová – v oblasti hudobného vzdelávania, v hre na klavíri, pôsobí už tridsať rokov. So svojimi žiakmi zo Základnej umeleckej školy v Šamoríne dosahuje mimoriadne úspechy na domácich aj zahraničných súťažiach. Popri pedagogickej činnosti je hudobne aktívna. Je korepetítorkou miestneho speváckeho zboru HÍD, členkou dámskeho kvarteta 4M a členkou komorného súboru Harmonia Classica.
Ocenenie sa odovzdáva za prínos v oblasti kultúry.

Peter Erdös – je zakladajúcim členom a od založenia predsedom Združenia Priateľov Petöfiho v Kraľovičových Kračanoch v okrese Dunajská Streda. Cieľom združenia je organizovanie kultúrnych programov, ochrana kultúrneho dedičstva a šírenie kultúrnych tradícií. Zanietene  pomáha zachovávať a rozvíjať maďarskú ľudovú kultúru identitu a v spolupráci s členmi združenia a samosprávou organizuje rôzne kultúrne, divadelné a športové akcie.
Ocenenie sa odovzdáva za prínos v oblasti kultúry a za zachovávanie ľudových tradícií.

Gyula Hodossy – spisovateľ a publicista,  predseda Zväzu maďarských spisovateľov na Slovensku, člen Zväzu maďarských spisovateľov a zakladajúci člen Maďarského vzdelávacieho fóra na Slovensku.
Za svoju publikačnú tvorbu bol ocenený v r. 2004 Cenou Partium a v r. 2001 Cenou pre otvorenú Európu.
Ocenenie sa odovzdáva za prínos v oblasti umeleckej a publicistickej tvorby.

Anna Gécová – 30 rokov pôsobí ako umelecká vedúca detského a dospelého folklórneho súboru Jatelinka z Abrahámu. Pre prípravu repertoárov sama vyhľadáva a choreograficky spracúva folklórny materiál, čím sa podieľa na uchovávaní ľudových zvykov a tradícií z obce Abrahám. Súbor pod jej vedením dosahuje úspechy na rôznych festivaloch a súťažiach.
Ocenenie sa odovzdáva za prínos v oblasti kultúry  a  za  zachovávanie ľudových tradícií  -  pri príležitosti životného jubilea.

Eva Králiková – celý svoj profesionálny život sa venovala výchove mládeže v oblasti výtvarného umenia a umeleckej fotografie. Stála pri zrode výtvarného odboru Základnej umeleckej školy v Galante, kde umelecky pripravovala generáciu súčasných úspešných výtvarníkov. Je zakladajúcou členkou Klubu výtvarníkov Galantská paleta a realizátorkou autorských výstav. Zúčastňuje sa na rôznych reprezentatívnych výstavách a súťažiach neprofesionálnych výtvarníkov. Zároveň je aj autorkou poviedok a esejí publikovaných v časopisoch.
Ocenenie sa odovzdáva za prínos v oblasti umeleckej tvorby a pri príležitosti životného jubilea, ktoré oslávila v minulom roku.

Mária Vojtechová – zakladateľka a vedúca detského folklórneho a divadelného súboru v Šintave. Venuje sa umeleckej výchove a vzdelávaniu detí a mládeže v oblasti umeleckého prednesu, divadla a folklóru. Za svoje úsilie získavajú deti a mládež pod jej vedením ocenenia na súťažiach a folklórnych festivaloch. Prostredníctvom umeleckých aktivít prispieva k propagácii regionálnej kultúry a šíreniu zvykov a tradícií.
Ocenenie sa odovzdáva za prínos v oblasti kultúry a za zachovávanie ľudových tradícií.

Vladimír Krupa – riaditeľ Balneologického múzea v Piešťanoch sa svojou osobnou zanietenosťou zaslúžil o povznesenie kultúrnej  úrovne mesta Piešťany. Počas jeho pôsobenia múzeum vo veľkej miere investovalo do reštaurovania a ochrany zbierok. Je iniciátorom vzácnych archeologických vykopávok. Bohatá je aj jeho publikačná činnosť, ako predseda Piešťanskej muzeálnej spoločnosti sa podieľa na vydávaní zborníka Balneologický spravodajca. Je autorom odborných príspevkov a publikácií, ktoré súvisia s mestom Piešťany.
Za rozvoj mestskej kultúry a šírenie dobrého mena mesta Piešťany mu bola udelená Cena primátora mesta Piešťany – Kultúrna osobnosť roka 2002.
Ocenenie sa odovzdáva za  bohatú vedeckovýskumnú a publikačnú činnosť v oblasti archeológie a pri príležitosti 20. výročia pôsobenia vo funkcii riaditeľa Balneologického múzea v Piešťanoch.

Alexander Urminský – dlhoročný zberateľ historických pohľadníc, numizmatik a filatelista. Svoju zbierku historických pohľadníc Piešťan a mlynov na Slovensku propagoval na viacerých výstavách. Inicioval a zabezpečoval vydanie známky Piešťany v r. 2001, podieľal sa na príprave vydania kalendárov Piešťan na historických pohľadniciach, rôznych publikácií a príspevkov. Spolu s Dr. Vladimírom Krupom je autorom knihy Piešťany v zrkadle historických pohľadníc.
Za zásluhy v oblasti kultúry v meste Piešťany mu bola udelená Cena primátora mesta Piešťany – Kultúrna osobnosť roka 2004.
Ocenenie sa odovzdáva za prínos v oblasti kultúry.

Drahoslava Mrázková – pracuje vo verejnom knihovníctve viac ako 38 rokov. Venuje sa lektorskej činnosti v Družstevnom múzeu Samuela Jurkoviča v Sobotišti. Je výkonnou redaktorkou Obecného spravodaja a členkou Kultúrnej komisie Obecného úradu v Sobotišti. V minulom roku spolupracovala pri vydaní publikácie Vladimíra Jamárika Sobotište. Aktívne sa podieľa na príprave rôznych kultúrnych podujatí, najmä prehliadok  folklórnych súborov.
Ocenenie sa odovzdáva za zásluhy v oblasti knihovníckej a bibliografickej práce, za prínos v oblasti kultúry a pri príležitosti životného jubilea.

Stanislava Indrichovičová – pracuje v obecnej knižnici v Trstíne od r. 1972, to znamená – viac ako štyridsať rokov. Popri svojej práci knihovníčky sa venuje aj deťom miestnej materskej školy a  aj študentom základnej školy. Významnou mierou prispieva k osvetovej a kultúrnej činnosti v obci a svojimi skúsenosťami a poznatkami ovplyvňuje odbornú knihovnícku činnosť.
Ocenenie sa odovzdáva za zásluhy v oblasti knihovníckej  práce a pri príležitosti životného jubilea.

Darina Filipková – celý svoj profesionálny život pracuje v oblasti knihovníctva. Začínala ako knihovníčka vo VÚJE v Trnave, pokračovala v Galérii Jána Koniarka v Trnave a od r. 2003 pracuje v Univerzitnej knižnici UCM v Trnave. Počas pôsobenia na UCM v Trnave spracovala do elektronickej formy celý knižničný fond univerzitnej knižnice a zabezpečuje medziknižničnú a medzinárodnú výpožičnú službu.
Ocenenie sa odovzdáva za zásluhy v oblasti knihovníckej a bibliografickej práce a pri príležitosti životného jubilea.

Ľubica Slobodníková – pôsobí v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave ako knihovníčka od r. 1989. V rámci svojej práce pripravuje zaujímavé a inovatívne programy na podporu čítania detí a mládeže. Využíva svoje prirodzené nadanie tvorivo pristupovať ku knihe, k čítaniu a k zmysluplnému tráveniu voľného času detí. Má veľkú zásluhu na tom, že  deti v lokalite Tulipán sa stali častými návštevníkmi knižnica a aktívnymi čitateľmi.
Ocenenie sa odovzdáva za zásluhy v oblasti knihovníckej práce a pri príležitosti životného jubilea.

Pavol Stanislav Pius – básnik a významný predstaviteľ slovenskej poézie je autorom 19 básnických zbierok. Mnohé z nich boli prebásnené do cudzích jazykov. Od r. 1992 je členom Spolku slovenských spisovateľov, pôsobí ako porotca literárnych súťaží ako Literárna Senica L. Novomeského, Literárne dni Gymnázia Janka Kráľa v Zlatých Klasoch a Literárne Topoľčany. Za svoje básnické dielo získal v r. 2003 od Spolku slovenských spisovateľov ocenenie za zásluhy v literárnej tvorbe. Vo svojich básňach spontánne kombinuje svoj prirodzený zmysel pre rozvíjanie sakrálnych a patriotických tradícií s bytostnou potrebou ich modernistických inovácií.
Ocenenie za odovzdáva  za prínos  v oblasti umeleckej tvorby a pri príležitosti životného jubilea.

Annamária Kočanová – je členkou umeleckého súboru Divadla Jána Palárika v Trnave od r. 1974. Spočiatku hrala krehké hrdinky, kde mohla skĺbiť svoj subtilný zjav s výraznou hereckou skratkou a jemnou sebairóniou. Neskôr sa prepracovala do polohy viac psychologicko-realistickej. Ako sólistka je oporou strednej hereckej generácie trnavského divadla.  Herectvo Niny Kočanovej vyzrelo do polôh s hlbším psychologickým prekreslením a tým sa jej podarilo vytvoriť množstvo zaujímavých postáv v často reprízovaných inscenáciách. Ocenenie sa odovzdáva za prínos v oblasti divadelníctva a pri príležitosti životného jubilea.

Simona Jurčová –  pracovníčka Západoslovenského múzea v Trnave. Je dlhoročnou vedúcou prezentačného oddelenia a odbornou pracovníčkou v oblasti umeleckej histórie. Ako autorka a spoluautorka viacerých expozícií a kurátorka výtvarných výstav organizovaných múzeom publikuje odborné štúdie a články určené širokej verejnosti. Metodicky sa venuje aj neprofesionálnym výtvarníkom.

Detský folklórny súbor Inovček – so sídlom v Hlohovci, ocenenie prevezme vedúca súboru  Zdenka Magulicová.
Počas svojej činnosti detský folklórny súbor vychoval 60 mladých ľudí, ktorí sa venujú folklóru a prezentujú sa v rôznych folklórnych zoskupeniach. Občianske združenie sa venuje aj deťom z profesionálnych rodín a rómskemu etniku. Zástupcovia súboru sú organizátormi benefičného koncertu pre deti s ťažkým zdravotným postihnutím. Inovček sa zúčastnil na regionálnych a krajských súťažiach detských folklórnych súborov, kde získal viaceré ocenenia.
V tomto roku  si súbor pripomína 10. výročie svojho založenia.
Ocenenie sa odovzdáva za prínos v oblasti folklóru a za zachovávanie ľudových tradícií.

Detský folklórny súbor Krakovanček – ocenenie prevezme vedúca súboru Zuzana Snohová.
Súbor spracováva pre svoj repertoár autentický materiál z obce Krakovany a okolia. Tvoria ho detské hry, riekanky, popevky, prekáračky, vinše a koledy.  Súbor každoročne účinkuje na folklórnych slávnostiach v Krakovanoch, na Myjave a v Zuberci.
V tomto roku si pripomína 10. výročie svojho založenia.
Ocenenie sa odovzdáva za prínos  v oblasti kultúry a za zachovávanie ľudových tradícií.

Detský folklórny súbor Verešvaranček – so sídlom v Červeníku, ocenenie prevezme vedúca súboru Zdenka Štefanková.
Súbor sa pravidelne zúčastňuje na krajských a celoslovenských prehliadkach detských folklórnych súborov. S veľkým úspechom sa stretlo vystúpenie detí na folklórnych festivaloch na Myjave, v Krakovanoch, v Častej a vo Veľkej Lehote. V r. 2005 obnovil činnosť súboru nový kolektív začínajúcich tanečníkov a spevákov, ktorí svoju prácu zakladajú na výraznej vzájomnej spolupráci s folklórnou skupinou Verešvaran. Veľkým úspechom novozaloženého súboru bola účasť na krajskej prehliadke detských speváckych skupín v Skalici, kde súbor v r. 2008 obsadil 2. miesto.
V tomto roku si  pripomína 20. výročie svojho založenia.
Ocenenie sa odovzdáva za prínos v oblasti folklóru a za zachovávanie ľudových tradícií.

Klub amatérskych výtvarníkov Genesis v Holíči – ocenenie prevezme predsedkyňa klubu Katarína Vyskočilová.
Klub združuje výtvarníkov, fotografov, rezbárov, keramikárov a šperkárov amatérov. Vo svojich prácach zachytávajú  folklór, prírodu, mestské scenérie, figurálnu tvorbu. V niektorých  prácach sa objavuje  aj abstrakcia a mysticizmus. Diela môžeme vidieť v Holíči, Gbeloch, v Smrdákoch, v historických priestoroch kopčianskeho Žrebčína, v Skalici, Senici a na iných zaujímavých miestach. Okrem spoločných výstav majú niektorí výtvarníci za sebou aj samostatné autorské výstavy.
Ocenenie sa odovzdáva za prínos v oblasti výtvarnej a umeleckej tvorby.

Ľudová hudba Malí a mladí huslisti – so sídlom v Červeníku, ocenenie prevezme vedúca ľudovej hudby Katarína Bieliková.
Generácia mladých hudobníkov vyrástla v husľovej triede v Červeníku, ktorá je pobočkou ZUŠ v Hlohovci. Pod vedením p. Bielikovej vznikli dve detské ľudové hudby, starší zručnejší Mladí huslisti a menší začínajúci Malí huslisti. Hudobné zoskupenie účinkuje na mnohých kultúrnych podujatiach a za svoje vystúpenia získali už neraz na rôznych súťažiach významné ocenenia.
V tomto roku si ľudová hudba pripomína 15. výročie svojho založenia.
Ocenenie  odovzdávame  za prínos v oblasti folklóru a za zachovávanie ľudových tradícií.

Občianske združenie Dunajskostredských rómskych muzikantov – ocenenie prevezme Štefan Baňák.
Hlavnou náplňou združenia je podporovať mladých talentovaných rómskych muzikantov a prezentovať tradičné ľudové piesne a rómsky folklór. Talentovaní muzikanti sú podporovaní vo svojom ďalšom vzdelávaní na umeleckých školách alebo v pôsobení v iných hudobných zoskupeniach.
V tomto roku si združenie pripomína 10. výročie svojho založenia.
Ocenenie sa odovzdáva za uchovávanie tradícií v oblasti rómskeho folklóru.

Spevácka skupina Bokréta v Mierove – ocenenie prevezme vedúci speváckej skupina  Štefan Bódis.
V repertoári majú ľudové piesne zo Žitného ostrova a okolia. Spevácka skupina vystupuje na kultúrnych podujatiach, folklórnych festivaloch a zúčastňuje sa súťaží folklórnych maďarských speváckych súborov. Na vystúpeniach v zahraničí zastupujú maďarskú národnostnú menšinu žijúcu na území Slovenskej republiky.
V tomto roku si spevácka skupina pripomína 15. výročie svojho založenia.
Ocenenie sa odovzdáva za zásluhy v oblasti uchovávania zvykov a tradícií národnostných menšín.

Tvorivá dielňa Dunaág – so sídlom v Dunajskej Strede, ocenenie prevezme  Iván Nagy.
Tvorivá dielňa zahŕňa činnosť  90 člennej skupiny tanečníkov v Dunajskej Strede   zoskupených do rôznych vekových skupín  tvoriacich jednotlivé súbory. Z nich najvýznamnejšie sú Ágacska – detský folklórny súbor, Dunaág – folklórny súbor a Aranyászok – komorný súbor.  Súbory získavajú ocenenia na súťažiach dospelých tanečných súborov, ale aj na súťažiach detských a mládežníckych skupín. Vedúci súborov sú hrdí na to, že niektorí žiaci sú profesionálnymi tanečníkmi a popri svojom náročnom povolaní vystupujú aj so súbormi, v ktorých začínali.
V tomto roku si Tvorivá dielňa Dunaág pripomína 15. výročie svojho založenia.
Ocenenie sa odovzdáva za zásluhy v oblasti kultúry.

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW