Budova nášho gymnázia oslávila storočnicu

Publikované: 02.11.2022 | Naposledy aktualizované 02.11.2022

Nikto nepochybuje o tom, že monumentálna budova dnešného Gymnázia Pierra de Coubertina dominuje veľkorysému priestoru námestia Slovenského národného povstania v Piešťanoch. Rovnako je nepochybným faktom, že táto neprehliadnuteľná budova oslavuje 100 rokov od položenia základného kameňa stavby.

Presne v intenciách starovekých rímskych zakladajúcich aktov (tzv. fundatio) je do základného kameňa gymnázia vytesaný dátum 28.X.1922. V ten deň totiž piešťanská stavebná firma Berta&Kováč začala realizovať štátny projekt výstavby verejnej budovy podľa návrhu významného českého urbanistu a architekta Ladislava Skřivánka. Budova dnešného gymnázia pôvodne slúžila potrebám vzdelávania pod názvom Meštianska škola T. G. Masaryka, avšak 1.9.1953 sa do budovy na vtedajšom Stalinovom námestí presídlilo Spolkové československé reálne gymnázium, predchodca dnešného Gymnázia Pierra de Coubertina.

Vedenie gymnázia, jeho pedagógovia i študenti si pripomenuli význam tohto zakladajúceho aktu a dôstojne oslávili jubileum nášho duchom nestarnúceho vzdelávacieho ústavu. Slávnostný deň pripomienky osadenia základného kameňa sa v čase slávenia storočnice budovy stretol s Dňom otvorených dverí 27.10.2022, čo symbolicky poukazuje nielen na stálu sviežosť ducha školy a jeho životaschopnosť, ale aj na nádejnú perspektívu v budúcnosti.

Riaditeľ školy Mgr. Radim Urban v slávnostnom príhovore ocenil historickú kontinuitu vzdelávania na gymnáziu, ktoré dodnes v dobrej kondícii slúži nielen potrebám obyvateľov mesta, ale aj širokému okoliu. Zároveň sa poďakoval študentom za účasť a vyzdvihol podiel na slávnosti, o ktorý sa zaslúžili IT administrátor školy Roman Ondrejka a pedagóg Dr. Peter Rusnák. V krátkom historickom vstupe o počiatkoch projektu školy a položenia jej základného kameňa zacitovali z dobovej tlače a mestskej kroniky študenti sexty Zoja Mlynáriková a Lukáš Hýrošš. Predsedníčka Rady školy Mgr. Stanislava Šimová s predsedom Školského parlamentu Matejom Brezovským vo svojich príhovoroch pomenovali historický význam vzdelávania pre našu krajinu i mesto a pripomenuli aj nedávne a súčasné úspechy študentov gymnázia i pedagógov školy. Na historizujúci charakter budovy piešťanského gymnázia, tohto ojedinelého Skřivánkovho diela na Slovensku, na jeho neorenesančné odkazy v ornamentalite a významný urbanistický počin stavby, ktorá na námestí preklenula vtedajšie územia mesta s jeho budúcou priestorovou expanziou, poukázal v prednáške čestný hosť Ing. arch. Ľubomír Mrňa, CSc. Programom slávnostnej udalosti sprevádzali sextáni Andrea Žlnayová a Samuel Rybanský, ktorí v závere zaželali všetkým prítomným i gymnáziu veľa zdravia a úspechov a pozvali profesorský zbor i vzácnych hostí k prípitku a malému pohosteniu.

Zoja Mlynáriková, študentka sexty a PK OBN

Prečítajte si tiež

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW