Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany

Publikované: 21.02.2022 | Naposledy aktualizované 30.05.2022
Telefón
033/7989331
E-mail
gypdcpy@zupa-tt.sk
Lokalita
Námestie SNP 9

Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany v súčasnosti patrí medzi najlepšie školy svojho druhu na Slovensku. Od otvorenia školy 3.9.1936 jej brány opustilo viac ako 10-tisíc absolventov. Počas svojej existencie prešla mnohými zmenami v súvislosti s historicko-spoločenským vývojom a s tým súvisiacimi reformami v školstve.

Každoročne sa tu vzdeláva okolo 620 študentov. Dôvodom výberu tohto gymnázia je nielen záujem žiakov študovať ďalej na vysokej škole, ale aj dobré meno školy vďaka kvalitnej výučbe a široká voliteľnosť predmetov.

Úspechy školy v športe i viacero výrazných slovenských športovcov – olympionikov, ktorí ju absolvovali (Ľ. Komadel, M. Moravcová, M. Erbanová), boli jedným z dôvodov, že gymnáziu bol v r. 2003 udelený čestný názov s menom francúzskeho pedagóga a športovca, obnoviteľa tradície olympijských hier.

Štúdium na Gymnáziu Pierra de Coubertina je osemročné, päťročné bilingválne a štvorročné. Pre svoju širokospektrálnosť a hĺbku je najvhodnejšou prípravou na štúdium vysokoškolské (akéhokoľvek druhu), nadstavbové či iné formy pomaturitného vzdelávania.

Študuje sa podľa inovovaného školského vzdelávacieho programu (v mnohom pripomína na škole dovtedy využívaný alternatívny učebný plán), ktorý umožňuje žiakom v 3. a najmä vo 4. ročníku širokú voliteľnosť predmetov podľa ďalšieho študijného zamerania či záujmov. Študenti sa tak kvalitne pripravia na maturitné skúšky i prijímacie pohovory na vysoké školy.

Voliteľné predmety (4-hodinové a 2-hodinové):

literárny seminár, cvičenia z matematiky, seminár z geografie, fyziky, chémie, biológie, dejepisu, psychológia, ekonomika, konverzácie v cudzích jazykoch a vo 4. ročníku aj všetky predmety z nižších ročníkov (DEJ, OBN, FYZ, BIO, CHE, GEO, NEJ, FRJ).

Ponuka voliteľných predmetov sa obmieňa a dopĺňa podľa záujmu žiakov.

Na vyučovanie informatiky sa využívajú odborné učebne napojené na počítačovú sieť a internet, učí sa formou praktických cvičení so zameraním na užívateľské programy (Windows, Word, Excel, Acces) a programovacie jazyky PASCAL, DELPHI, C, C+.

Každý žiak sa učí 2 cudzie jazyky: všetci majú angličtinu a ako druhý jazyk nemčinu, francúzštinu alebo ruštinu.

Letná škola pre budúcich žiakov prvého ročníka 4-ročného štúdia je každoročne organizovaná v koncom letných prázdnin, je bezplatná a personálne zabezpečená učiteľmi gymnázia so zameraním na prekonanie rozdielov v obsahu vzdelávania medzi ZŠ a SŠ.

Žiaci bilingválneho štúdia sa v prvom ročníku zameriavajú hlavne na aktívnu jazykovú prípravu a povinné predmety (MAT, INF, DEJ, GEO, UMK, ETV, NAV, TSV) sa učia v slovenskom jazyku. Vo vyšších ročníkoch postupne pribúda počet predmetov vyučovaných v angličtine.

Vedomostná úroveň žiakov sa zvyšuje aj formou:

  • nepovinných predmetov ( konverzácia v ANJ, NEJ, INF a i.),
  • korešpondenčných seminárov (MAT, FYZ),
  • SOČ – stredoškolskej odbornej činnosti,
  • súťaží (Pytagoriáda, Mladý Európan, Otázniky histórie),
  • záujmových krúžkov,
  • predmetových olympiád (MAT, FYZ, BIO, CHE, cudzie jazyky, SJL, DEJ),
  • individuálnej práce žiakov na počítačoch vo vzdelávacom centre s prístupom na internet.

Škola má modernú viacúčelovú telocvičňu s fitnes centrom, saunou a nový športový areál na školskom dvore.

Športové aktivity na škole:

volejbal, basketbal, atletika, turistika, stolný tenis, šach, streľba, futbal, bedminton, plávanie, lyžiarsky kurz, kurz na ochranu života a zdravia spojený s vysokohorskou turistikou a splavom riek Dunajec, Váh

Spoločensko-vzdelávacie a zábavné aktivity:

imatrikulácia, návšteva divadelných a filmových predstavení, výchovných koncertov, výstav, prednášok, exkurzie a poznávacie zájazdy (Slovensko, Čechy, Francúzsko, Taliansko, Rakúsko, Anglicko), stužkové slávnosti, zábavné študentské programy, športové dni

Pri škole pracuje folklórny súbor Máj (zložka hudobná, tanečná a spe-vácka) – veľmi úspešne reprezentuje školu aj mesto na medzinárodných folklórnych festivaloch (Turecko, Brazília, Poľsko, Holandsko, Anglicko, Izrael, Francúzsko, Mexiko, Bali... ).

Študenti môžu svoje nadanie prejaviť aj v redakcii školského časopisu Gymnazista, ktorý vychádza, aj v anglickom jazyku a v množstve záujmových krúžkov (športovo-rekreačný, akvaristický, športové hry, konverzácia v NEJ, bedminton a i.)

Stravovanie a občerstvenie:

V budove školy sa nachádza školská jedáleň, v škole fungujú dva bufety s ponukou zdravej nutričnej stravy.

Výročné správy

Aktivity organizácie

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW