Kraj má stratégiu rozvoja zdravotníctva do roku 2030, počíta aj s vytvorením optimálnej siete ambulancií

V priestoroch Úradu Trnavského samosprávneho kraja sa v utorok 31. januára 2023 uskutočnilo verejné prerokovanie Stratégie rozvoja zdravotníctva na území Trnavského kraja v rokoch 2023 až 2027. Realizácia navrhovaných opatrení prispeje k zlepšeniu poskytovania zdravotnej starostlivosti, predovšetkým v ambulanciách. Medzi šesť priorít patrí rozvoj dlhodobej starostlivosti a starostlivosti o duševné zdravie, ako aj stabilizácia počtu zdravotníckych pracovníkov.

Na podujatí bola prezentovaná aj správa o hodnotení tohto strategického dokumentu z pohľadu vplyvu na životné prostredie (SEA). Dokumentom sa budú zaoberať aj župní poslanci, a to na jednom zo svojich najbližších zasadnutí.

Nastavenie systémových opatrení na podporu zabezpečenia kvalitnej a dostupnej zdravotnej a lekárenskej starostlivosti sa ukazuje ako nepostačujúce. Z tohto dôvodu sme považovali za potrebné analyzovať aktuálny stav a pripraviť návrhy na jeho zlepšenie. Pri príprave strategického dokumentu sme vychádzali z dát a zohľadnili sme aktuálne národné aj medzinárodné politické rámce. Realizácia navrhovaných opatrení, s ktorými počítame aj v programovom vyhlásení župy v tomto volebnom období, prispeje predovšetkým k vytvoreniu optimálnej siete ambulantných zdravotníckych zariadení. Zameriame sa aj na poskytovanie dlhodobej starostlivosti a starostlivosti v domácom prostredí. Pozornosť budeme venovať aj starostlivosti o duševné zdravie, ktorej ponuka je u nás nižšia ako v ostatných krajoch. Finančné zdroje na realizáciu týchto investícií sú k dispozícii najmä v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti,“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič.

Tvorbe stratégie predchádzala analýza dostupných dát vrátane tých od zdravotných poisťovní, ktorá podrobne rozoberala kľúčové výzvy pri zabezpečovaní dostupnosti zdravotnej starostlivosti pod vplyvom viacerých faktorov. Ide napríklad o dynamicky sa meniacu chorobnosť pacientov, ako aj vplyv zvyšujúceho sa priemerného veku zdravotníckeho personálu. Údaje boli tímom renomovaných expertov vyhodnocované na úrovni okresov, respektíve troch spádových regiónov (sever, stred a juh), v závislosti od úrovne podrobnosti dát.

„Strategický dokument bol vypracovaný tak, aby bol implementovateľný. Obsahuje časový aj finančný harmonogram. Jeho časti budú premietnuté do konkrétnych programov a projektov. Nadviažeme pri tom na naše doterajšie aktivity, ako otvorenie zdravotníckeho centra na Študentskej v Trnave alebo poskytovanie motivačných dotácií pre všeobecných lekárov. Hlavným cieľom bolo navrhnúť spôsob zabezpečenia rovnakého a včasného prístupu ku kvalitnej, udržateľnej a finančne dostupnej zdravotnej starostlivosti. Konkrétne ide o rozvoj zdravotníckej infraštruktúry či aplikáciu poznatkov z výskumu a vývoja pri zavádzaní diagnostických a liečebných postupov. Pracovali sme aj s návrhmi inovatívnych opatrení a SMART riešení,“ uviedla riaditeľka Odboru zdravotníctva Úradu TTSK Lucia Šmidovičová.

Stratégia pozostáva z analytickej časti, vízie a projektovej časti. Analytická časť stratégie je zložená zo štyroch kapitol. Prvá kapitola je opis demografie a epidemiológie obyvateľov kraja. Táto kapitola pomáha identifikovať hlavné trendy v potrebe starostlivosti počas nasledujúcich rokov. Druhá kapitola je analýza ponuky a využívania zdravotnej starostlivosti, ktorá slúži na identifikovanie oblastí, ktoré vyžadujú najväčšiu podporu zo strany kraja, a to v súčasnosti, ako aj do roku 2027 a 2030. Tretia kapitola je prehľadom finančných možností a legislatívnych rámcov, ktoré nastavujú hranice pre župu v oblasti poskytovania starostlivosti pre jeho obyvateľov. Štvrtá a piata kapitola analytickej časti sú sumárnym zhrnutím a identifikáciou kľúčových oblastí, ktoré predstavujú hlavné výzvy kraja do roku 2027 s výhľadom do roku 2030.

Stratégia definuje šesť priorít vrátane optimálnej siete ambulantných zdravotníckych zariadení. Predpokladom jej vytvorenia je rozšírenie kompetencií kraja, ale napríklad aj vyčlenenie financií na poskytovanie motivačných nástrojov pre lekárov a študentov medicíny. Novelu príslušného zákona presadzuje v mene všetkých samosprávnych krajov združenie SK 8.

Medzi ďalšie priority patrí rozšírenie kapacít dlhodobej zdravotno-sociálnej starostlivosti formou agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti a siete mobilných hospicov. Dôležitou časťou je aj v oblasť podpory duševného zdravia, v rámci ktorej plánuje župa vybudovať psychiatrické stacionáre.

Téma vzdelávania zahŕňa zatraktívnenie zdravotníckych povolaní prostredníctvom podporných výchovno-vzdelávacích podujatí. Hlavné body stratégie uzatvárajú kvalitné dáta a podpora zavádzania inovatívnych prístupov zameraných na prevenciu a monitorovanie zdravotného stavu obyvateľstva.

Predpokladané náklady financovania priorít sú v hodnote takmer päť miliónov eur, a budú vyčlenené z rozpočtu kraja, ako aj externých zdrojov. Počíta sa najmä s využitím Európskych štrukturálnych a investičných fondov a Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti SR.

Viac informácií je dostupných na https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/strategia-rozvoja-zdravotnictva-na-uzemi-trnavskeho-samospravneho-kraj.

Tvorba stratégie bola realizovaná v rámci projektu SMART región TTSK, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa.

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW