Oceňovanie sociálnych pracovníkov 2016

Publikované: 12.10.2016/ Aktualizované: 21.02.2022

12. 10. 2016 - Trnavský samosprávny kraj v Divadle Jána Palárika v Trnave oceňoval pracovníkov v oblasti sociálnej pomoci pri príležitosti Dňa sociálnych pracovníkov. Pamätnou medailou predsedu TTSK bolo ocenených sedemnásť jednotlivcov a jeden kolektív, Pamätný list predsedu TTSK si prevzalo osem jednotlivcov a zástupca jedného kolektívu z rôznych oblastí sociálnej pomoci.

Predseda TTSK Tibor Mikuš poukázal najmä na to, že v prípade ľudí pracujúcich v sociálnej oblasti nejde o zamestnanie, ale poslanie. „Základným zmyslom života je byť prospešný pre iných. Máme prirodzenú úctu k vašej práci, ktorá je často nedocenená, hoci je pre spoločnosť nevyhnutná. Preto sa snažíme nedokonalosť spoločnosti vo vzťahu k vám napraviť aspoň tým, že tento deň využívame na to, aby sme sa vám verejne poďakovali a vzdali úctu."

Za všetkých ocenených sa poďakovala zástupkyňa riaditeľky Domova sociálnych služieb pre dospelých v Zavare Adriana Kocianová, ktorá bola jednou z ocenených.

Pamätná medaila predsedu Trnavského samosprávneho kraja

 

 

 

Ľubica Tvarožková

V  Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šoporni - Štrkovec pracovala ako finančná účtovníčka od roku 1995. Od roku 2000 je zaradená na výchovnom oddelení ako terapeutka. Je trénerkou 1. stupňa v problematike sexuálnej výchovy mentálne postihnutých, ovláda 9 základných stupňov jazykového programu MAKATON, metodiku práce s autistickými klientami, absolvovala kurzy ergoterapie a arteterapie a kurz starostlivosti o klienta s psychiatrickou diagnózou. Je mimoriadne spoľahlivá, s vysokým zmyslom pre tímovú spoluprácu,  komunikatívna, obetavá, priateľská a empatická. Ocenenie sa udeľuje pri príležitosti životného jubilea.

 

Ľudmila Masaryková

Pracuje ako diplomovaná psychiatrická sestra v  Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa - Štrkovec už 31 rokov. Svoju profesiu vykonáva zodpovedne a s pokorou. V kolektíve má svoje pevné miesto ako kompetentná odborníčka. Svoje skúsenosti rada odovzdáva mladším spolupracovníkom. Svojim vystupovaním, prezentáciou svojej práce nielenže skvalitňuje život klientom ale aj reprezentuje zariadenie na vysokej úrovni a je vzorom pre ostatných pracovníkov. Ocenenie sa udeľuje za dlhoročnú prácu v sociálnej oblasti.

 

Ľudmila Kohútová

Pracuje ako zdravotná sestra v Domove dôchodcov a domove sociálnych služieb pre dospelých v Seredi od roku 1972, kedy bolo zariadenie uvedené do prevádzky. Svojou svedomitou a zodpovednou prácou sa stará o zdravotný stav klientov. Práci sa venuje s plným nasadením, svedomito a vysoko profesionálne vykonáva a odborne zastáva svoju pracovnú pozíciu. Ocenenie sa udeľuje za prínos v oblasti starostlivosti o seniorov.

 

Štefánia Forbáčová

Pani Štefánia Forbáčová pôsobí ako ošetrovateľka v Domove dôchodcov a domove sociálnych služieb pre dospelých v Seredi od roku 1975. V sociálnej oblasti sa zameriava predovšetkým na starostlivosť o seniorov, na preferovanie aktívneho dôchodkového veku a zvyšovania kvality života seniorov v zariadení. K svojej práci pristupuje s veľkým odhodlaním, trpezlivosťou a láskavosťou. Toto ocenenie sa udeľuje pri príležitosti životného jubilea.

 

Antónia Ferencová

V Domove dôchodcov a domove sociálnych služieb v Seredi pracuje od  roku 1988 na úseku práčovne. Svojou dlhoročnou aktívnou prácou v sociálnej sfére prispieva k zvyšovaniu úrovne a kvality poskytovania sociálnych služieb v zariadení. Práci sa venuje s plným nasadením, svojou aktívnou účasťou napomáha k zlepšovaniu kvality života prijímateľov sociálnych služeb. Ocenenie sa udeľuje svedomité vykonávanie pracovných činností.

 

Elena Vidovičová

V Domove dôchodcov a domove sociálnych služieb pre dospelých v Seredi pracuje pani Elena Vidovičová ako sestra od roku 1995. Dlhoročným a profesionálnym pôsobením v zariadení výrazne prispieva k zlepšeniu kvality života klientov. Ocenenie sa udeľuje za príkladnú starostlivosť.

 

Margita Bardúnová

Začala svoju kariéru zdravotnej sestry v roku 1972 v Psychiatrickej liečebni vo Veľkých Levároch. Od roku 2005 pracuje ako hlavná sestra v Domove sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Svätom Jure, kde si svedomito a vysoko  profesionálne vykonáva a odborne zastáva svoju pozíciu. Sústavne si zvyšovala odborné vedomosti, pomaturitné špecializované štúdium jej zabezpečilo titul sestry špecializovanej v odbore psychiatria. Pani Margita Bardúnová v tomto roku odchádza na zaslúžený odpočinok. Medaila predsedu je poďakovaním  za jej dlhoročný odborný a ľudský prínos do zariadenia.

 

Zuzana Blahová

Je dlhoročnou profesionálnou pracovníčkou v oblasti opatrovateľskej služby v obci Šintava.  V obci sú známe jej skutky obetavosti, ľudskosti, odhodlania, trpezlivosti. Má vysoko ľudský prístup pri komunikácii s klientmi pri riešení ich každodenných problémov. Svojím pozitívnym a empatickým prístupom je príkladom pre ostatných zamestnancov. V tomto roku sa dožíva významného životného jubilea. Ocenenie sa udeľuje při príležitosti životného jubilea.

 

Alojz Partel

Úctyhodných 45 rokov pracuje v celoslovenskej organizácii Zväzu  postihnutých civilizačnými chorobami v okrese Trnava, zároveň vykonáva funkciu predsedu v tejto organizácii v rámci SR. Odkázaným občanom poskytuje  sociálne poradenstvo, pracuje s postihnutými deťmi. Pracoval v komisiách pre legislatívu v oblasti sociálnej politiky pri Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny. Je členom Humanitnej rady Slovenska, Asociácie ochrany práv pacienta a členom predsedníctva Národnej rady pre zdravotne postihnutých občanov. Ocenenie sa udeľuje za celoživotnú záslužnú činnosť pre zdravotne postihnutých občanov a pri príležitosti životného jubilea.

 

Jana Kuklová

V Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých v Rohove pracuje 29 rokov ako zdravotná sestra. V roku 2006 získala špecializáciu v odbore diplomovaná psychiatrická sestra a od roku 2012 pracuje ako sestra špecialistka na úseku ošetrovateľských činností. Pracovné povinnosti vykonáva zodpovedne a na vysokej profesionálnej úrovni. Sústavne si zvyšuje odborné vedomosti, aktívne sa zúčastňuje na seminároch z ošetrovateľskej a sociálnej sféry. Má zodpovedný prístup k práci, priateľský a ústretový vzťah ku klientkám a zamestnancom. V kolektíve je obľúbená a pre všetkých je prirodzenou autoritou. Ocenenie sa udeľuje při príležitosti životného jubilea.

 

Anna Kudláčová

V Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých v Rohove pracuje 10 rokov ako opatrovateľka. V roku 2008 získala odborné vzdelanie v odbore sanitár, v roku 2011 ukončila dvojročné večerné štúdium na Strednej zdravotnej škole v Skalici. Pani Kudláčová pracuje od roku 2008 ako vedúca oddelenia a taktiež je dôverníčkou Základnej odborovej organizácie Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb. Svedomite a dôsledne zabezpečuje každodenné úlohy, čím prispieva k skvalitňovaniu poskytovaných služieb. Iniciatívnou prácou a príkladným vysoko ľudským prístupom ku klientom i spolupracovníkom vedie svoj tím k humánnemu a empatickému správaniu. Ocenenie sa udeľuje pri príležitosti životného jubilea.

 

Gabriela Kissová

V domove sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove pracuje viac ako 30 rokov. Do zariadenia nastúpila po ukončení gymnáziá na pracovnú pozíciu sanitárka. Od roku 2009 pracuje ako ergoterapeutka. Má mimoriadne ľudský a profesionálny prístup ku klientom, svojou snaživosťou, kreativitou a neustálym vzděláváním vnáša do domova sociálnych služieb pokojnú atmosféru a vzájomné porozumenie. Ocenenie sa udeľuje při príležitosti životného jubilea.

 

Klára Botlóová

Je skúsenou a odborne zdatnou zamestnankyňou Domova sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare, kde pracuje 15 rokov. Svedomite a dôsledne zabezpečuje každodenné úlohy, čím prispieva k skvalitňovaniu poskytovaných služieb. Iniciatívnou prácou a príkladným vysoko ľudským prístupom ku klientom i spolupracovníkom je príkladom pre spolupracovníkov. Ocenenie sa udeľuje za obetavú prácu a pri príležitosti životného jubilea.

 

Anikó Brezovská

Pracuje v Domove sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare 8 rokov na pozícii opatrovateľka. Má bohaté odborné, praktické vedomosti a skúsenosti, vie rýchlo reagovať na vzniknuté situácie a je svedomitá a maximálne zodpovedná pri práci s imobilnými klientami. Ocenenie sa udeľuje za dlhoročnú prácu v sociálnej oblasti a pri príležitosti životného jubilea.

 

Darina Burianová

Pani Burianová pracovala 8 rokov v Detskom domove v Piešťanoch na pozícii detská sestra, neskôr pracovala ako sociálna pracovníčka. V rokoch 1998–2000 získavala pracovné skúsenosti v Kyjeve v diplomatických službách. V Detskom domove v Pečeňadoch pracuje od roku 2000 ako vychovávateľka a v súčasnosti pracuje na pozícii hospodárky zariadenia. Pani Darina uplatňuje najnovšie poznatky v oblasti starostlivosti o  deti a mladých dospelých, ochotne pracuje aj nad rámec pracovných povinností a v čase osobného voľna. Okrem hospodárenia s majetkom a zabezpečovania materiálnej stránky detského domova sa zúčastňuje a tiež aktívne zabezpečuje športové a kultúrne dianie v detskom domove. Ocenenie sa udeľuje za obetavú a profesionálne vykonávanú prácu.

 

Ladislav Svíčka      

Pán Ladislav Svíčka sa už 50 rokov zasadzuje za práva nepočujúcich. Budoval štruktúru organizácie z lokálnej na krajskú až po celoslovenskú. Dlhé roky viedol Hlohovský spolok nepočujúcich a aj ich športový klub. Podieľal sa na organizácii kultúrnych aj športových podujatí pre nepočujúcich. Vychovával nových nasledovníkov a zabezpečoval tlmočnícku službu a ich vzdelávanie. Ocenenie sa navrhuje za celoživotnú angažovanosť za práva a potreby nepočujúcich. 

 

Jozef Kosmál           

Ako 13 ročný odišiel k saleziánom do Šaštína, kde v roku 1948 zložil prvé sľuby. V päťdesiatych rokoch ho zastihla komunistická likvidácia kláštorov a rehoľných spoločenstiev. V septembri 1950 bol povolaný do základnej vojenskej služby, kde nastúpil k „pétepákom". Po ukončení vojenčiny pracoval ako úradník a neskôr ako inštalatér v Bratislave. Počas tohto obdobia si dopĺňal teologické štúdium a v roku 1959 bol vysvätený biskupom Jánom Chryzostomom Korcom za kňaza. Pretože nemal štátny súhlas na výkon kňažského povolania, pracoval ako vychovávateľ a majster na učňovskej škole. V 1974 roku bol prepustený z učilišť,  ďalej však pracoval ako údržbár v charite. Od roku 1977 do 1998 bol správcom farnosti v Adamovských Kochanovciach a v súčasnosti pôsobí na farnosti v Dubnici nad Váhom.  Ocenenie sa udeľuje za dlhoročnú a neúnavnú prácu v oblasti charitatívnej činnosti.

 

Kolektív pracovníkov Strediska Evanjelickej Diakonie Horné Saliby –

Kolektív 13 zamestnancov Strediska Evanjelickej Diakonie je výnimočný svojou svedomitou prácou, obetavosťou a veľkou dávkou trpezlivosti, ktorou zmierňujú bolesť a tiež samotu klientom zariadenia. Kolektív pracovníkov jednotlivých úsekov sa snaží svojou odbornosťou a novými prístupmi vytvárať klientom tie najlepšie podmienky pre život v zariadení. Odmenou za starostlivosť je im spokojný pohľad klientov zariadenia alebo len slabé stisnutie zvráskavenej ruky – ten dotyk je nezabudnuteľný a neopakovateľný pre každého zamestnanca. Ocenenie sa udeľuje za príkladnú prácu v prospech klientov. Ocenenie preberie pani Anna Vašašová.

 

 

Pamätný list predsedu Trnavského samosprávneho kraja

 

 

Andrea Jurišová

Aktívne pracuje viac ako 12 rokov v prospech detí v Detskom domove v Pečeňadoch. Na začiatku svojej pracovnej kariéry pracovala ako vychovávateľka a v súčasnosti pracuje na pozícii sociálna pracovníčka. V práci sa výrazne prejavuje jej  empatia, cit pre potreby detí odlúčených od svojich rodičov a tiež aj organizačné schopnosti. Aktívne sa zúčastňuje prípravy náhradných rodičov nad rámec svojich pracovných povinností. Výrazne napomáha mladým dospelým pri začlenení sa do života po odchode  z detského domova. Ocenenie sa udeľuje za záslužnú prácu v oblasti starostlivosti o deti a mladých ľudí v Detskom domove v Pečeňadoch.

 

Adriana Kocianová

Pracuje v Domove sociálnych služieb pre dospelých v Zavare ako vrchná sestra a zároveň vykonáva funkciu zástupkyne riaditeľky Domov sociálnych služieb. Jej postoj, profesionalita a pracovné zanietenie je výpoveďou jej úprimného záujmu a vzťahu k práci. Svojím prístupom na zdravotnom úseku dokázala zvýšiť kvalitu a úroveň v poskytovaní sociálnych služieb. Jej práca je podnetnou pre mnohých zamestnancov. Ocenenie sa udeľuje ako prejav vďaky za odborne vykonávanú prácu.

 

Zdenka Veselská

Pani Zdenka Veselská pracuje v Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici na pozícii personalistky a mzdovej účtovníčky 11 rokov. Je vždy ochotná vypočuť si kolegov a predovšetkým má výnimočný vzťah k mentálne postihnutým klientom. Za obdobie svojho pôsobenia priniesla do zariadenia množstvo pozitívnej energie, inovatívnej práce. Neustále sa vzdelávala a zúčastňovala sa množstva podujatí a projektov nad rámec svojich pracovných povinností. Toto ocenenie sa udeľuje pri príležitosti odchodu do dôchodku.

 

Věra Dubecká

Pracuje v Domove dôchodcov a domove sociálnych služieb pre dospelých v Holíči od roku 1990. Svoju pracovnú činnosť začínala ako zdravotná sestra a neskôr pracovala na pozícii ergoterapeutka. V súčasnosti pracuje na pozícii - vedúca zdravotného úseku. V rámci sústavného vzdelávania sa pravidelne zúčastňuje seminárov,  je držiteľkou certifikátu Bazálnej stimulácie. Toto ocenenie sa udeľuje za dlhoročné pôsobenie a aktívny prístup v organizácii.

 

Mária Ďurčová

Pani Mária Ďurčová pracuje v Domove dôchodcov a domove sociálnych služieb pre dospelých v Holíči od roku 1986.  V súčasnosti pracuje ako opatrovateľka v zariadení. V roku 2000 úspešne ukončila SO vzdelanie v štúdijnom obore sanitár na Strednej odbornej škole v Skalici. Pravidelne sa zúčastňuje seminárov opatrovateľov a rôznych vzdelávacích aktivít, ktoré sú usporadúvané zamestnávateľom. Ocenenie sa udeľuje za vynikajúce pracovné výsledky, dlhoročné pôsobenie a aktívny prístup, ktoré skvalitňujú život klientov v zariadení.

 

Dana Barcajová

Pani Dana Barcajová pracuje v Domove sociálnych služieb a zariadení pre seniorov v Senici 18 rokov na pozícii zdravotný pracovník. Jej výzor je zrkadlom  jej duše, jej milota, ochota, trpezlivosť a ostatné charakterové vlastnosti sú predurčené na sociálnu prácu. Svojím prístupom na zdravotnom úseku dokázala zvýšiť kvalitu a úroveň v poskytovaní sociálnych služeb. Jej práca je príkladom pre ostatných zamestnancov. Ocenenie sa udeľuje za zvyšovanie úrovne poskytovania zdravotnej starostlivosti v zariadení.

 

Juliana Fabiánová

Pani Juliana Fabiánová zaslúžene trávi svoje dni na dôchodku. V rokoch 1972 do 1989 zastávala funkciu poslankyne obce a bola členkou komisie sociálnych vecí obecného Zastupiteľstva obce Vydrany. V rokoch 1972 až 1990 bola predsedkyňou Miestnej organizácie Slovenského zväzu žien vo Vydranoch. V 90 rokoch založila spevácky zbor v obci a taktiež sa venovala kultúrnym aktivitám. V roku 2012 bola jednou zo zakladateliek Klubu dôchodcov vo Vydranoch. Pretože vždy bola pre ňu dôležitá ľudskosť, pomáhanie ľuďom v núdzi, pracuje a pomáha dodnes. Ocenenie sa udeľuje za záslužnú prácu v sociálnej oblasti.

 

Magdaléna Horváthová

Pani Magdaléna Horváthová po úspešnej maturite na Gymnáziu v Dunajskej Strede, bola aktívnou členkou Miestnej organizácie  Slovenského zväzu žien vo Vydranoch. Pôsobila ako zástupkyňou starostu obce. V rokoch 1994 až 2010 bola poslankyňou obecného Zastupiteľstva vo Vydranoch a zároveň pôsobila ako predsedkyňa Komisie pre sociálne a finančné veci v obci Vydrany. Dnes si pani Magdaléna Horváthová zaslúžene vychutnáva odpočinok na dôchodku. Ocenenie sa udeľuje za aktívnu dlhoročnú prácu v sociálnej oblasti.

 

Kolektív pracovníkov Zariadenie pre seniorov Šaštín – Stráže

Je to zariadenie pre 24 klientov, ktorým je poskytovaná kvalitná sociálna a ošetrovateľská starostlivosť prostredníctvom 15 členného profesionálneho personálu. Práca je náročná a vyžaduje si plné nasadenie, sústredenosť a trpezlivosť všetkých zamestnancov. Každý zamestnanec pristupuje ku klientom v zariadení citlivo s ohľadom na jeho osobité požiadavky. Cieľom práce celého kolektívu je zabezpečenie dôstojnej a pokojne prežitej staroby. Ocenenie sa udeľuje za vynikajúce výsledky pri práci s klientami. Ocenenie preberie riaditeľka zariadenia pani Dagmar Šmidová.

 

  

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW