Trnavská župa sa stane zriaďovateľom základnej školy v Šamoríne a vybuduje športový areál v Trnave. K dispozícii je aj odpočet za rok 2023.

Publikované: 14.02.2024/ Aktualizované: 15.02.2024

Szöveg megjelenítése magyar nyelven

Krajskí poslanci sa v stredu 14. februára 2024 zišli prvýkrát v tomto kalendárnom roku na 10. riadnom zasadnutí Zastupiteľstva TTSK. Schválili podanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na vybudovanie športového areálu pri Strednej priemyselnej škole technickej v Trnave aj zriadenie Spojenej školy v Šamoríne. Zastupiteľstvo sa zaoberalo aj Odpočtom činnosti TTSK za rok 2023, ktorý sleduje plnenie Programového vyhlásenia Trnavskej župy na roky 2022-2026.

„S veľkým zadosťučinením môžem povedať, že napriek nepriaznivej makroekonomickej situácie a jej nepredvídateľnému vývoju sme z pohľadu hospodárenia a zachovania finančného zdravia župy obstáli veľmi dobre. Aj nezávislé hodnotenie INEKO nás označilo ako kraj s najlepším finančným zdravím spomedzi všetkých. Odpočet činnosti kraja za rok 2023 slúži ako prvá výročná správa o plnení cieľov programového vyhlásenia Trnavskej župy, ktoré sme spoločne s poslancami schválili na začiatku aktuálneho volebného obdobia. Penzum práce sme vykonali naprieč celým kompetenčným spektrom od zdravotníctva cez cestnú infraštruktúru, sociálnu starostlivosť, vzdelávanie, kultúru či cestovný ruch,“ povedal trnavský župan Jozef Viskupič s tým, že Odpočet činnosti TTSK za rok 2023 je zverejnený na webovej stránke župy.

Zastupiteľstvo schválilo zriadenie Spojenej školy v Šamoríne, pozostávajúcej z dvoch organizačných zložiek – Základnej školy a Gymnázia M. R. Štefánika. Spojená škola začne fungovať od 1. septembra 2024. V priestoroch súčasného Gymnázia M. R. Štefánika v Šamoríne, ktorého zriaďovateľom je TTSK, poskytla župa priestory pre vznik základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským. Kraj takýmto spôsobom vyriešil dlhodobý problém a zabezpečil podmienky na základné vzdelávanie sa detí v slovenskom materinskom jazyku, ktoré pre nedostatok voľných miest v základných školách priľahlých  obcí mesta Šamorín museli za vzdelaním cestovať, prípadne navštevovať školy s iným ako materinským jazykom.

Ako povedala Lenka Žárová z Iniciatívy BKZ, „pred zápisom do škôl sme v minulých rokoch dostávali množstvo správ od rodičov, pretože nemali kam umiestniť svoje deti. Týkalo sa to najmä detí z obcí Trnávka, Báč, Rohovce, Holice, Macov, Blatná na Ostrove a Horný Bar. Ďakujem Trnavskej župe, pretože sme vďaka jej pomoci zavŕšili niekoľkoročnú snahu o vytvorenie spádovej školy pre naše deti. Uľahčí to situáciu mnohým rodičom zo Šamorína a okolia.“

Trnavská župa vyhlási výberové konania na pozície 17 riaditeľov kultúrnych inštitúcií, ktorých je zriaďovateľom, a to v rámci systémového opatrenia v podobe ich päťročného funkčného obdobia. Ako hovorí župan Viskupič, „tento avizovaný krok robíme s cieľom zachovania transparentnosti a kvality, pričom vytvárame prirodzený priestor riaditeľom, aby po piatich rokoch podali odpočet toho, čo urobili. Zároveň vytvárame priestor pre nich, ako aj ostatným kandidátov, aby ponúkli nové vízie a nápady. Všetci riaditelia boli o tejto skutočnosti vopred informovaní s tým, že aj oni sa môžu prihlásiť do následných výberových konaní. Ako sa ukázalo, v tomto prístupe sme pozitívnym príkladom aj pre ostatné kraje a ministerstvo kultúry, ktoré zaviedlo tento princíp aj do legislatívy v podobe novely Zákona o múzeách a galériách a Zákona o kultúrno-osvetovej činnosti.“

Riaditeľov bude prostredníctvom výberových konaní vyberať odborná verejnosť, zástupcovia Úradu TTSK i Komisie Zastupiteľstva TTSK pre kultúru, národnostné menšiny a šport. Výberové konanie nebude vyhlásené na miesto riaditeľa Trnavského osvetového strediska, ktorého župa transparentne vybrala pred rokom.

Po kladnom stanovisku krajských poslancov predloží župa žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy Fondu na podporu športu na vybudovanie športového areálu pri Strednej priemyselnej škole technickej v Trnave. Župa bude žiadať o 840-tisíc eur, pričom predpokladané celkové náklady na celý projekt predstavujú 1,2 milióna eur.

Vďaka spolufinancovaniu župy bude realizovaný projekt „Mestečká spojené oblohou“ v gescii Hvezdárne a planetária M. R. Štefánika v Hlohovci a Vlastivedného múzea v Hlohovci. Ide o cezhraničný projekt na podporu astroturizmu a cestovného ruchu na medziregionálnej úrovni, pričom sa bude župa na projekte finančne podieľať sumou 45-tisíc eur. Okrem toho Trnavská župa plánuje v roku 2024 rekonštrukciu existujúcich budov Hvezdárne a planetária M. R. Štefánika, ich nadstavbu a vzájomné prepojenie, čím vznikne nové návštevnícke centrum.

Vďaka aktivite Zastúpenia Trnavského samosprávneho kraja v Bruseli bude župa spolufinancovať projekt „Retaining and attracting knowledge workers and skills for regional development“. Ide o projekt v rámci programu Interreg Europe, ktorý je zameraný na medziregionálnu spoluprácu európskych regiónov, pričom župa sa v rámci projektu bude zameriavať na rozvoj malého a stredného podnikania v kontexte zabránenia odlivu mozgov.

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW