V Trnavskom samosprávnom kraji vo vybraných 5 ZŠ a gymnáziu prebieha informatívne meranie oxidu dusičitého (NO₂) z dopravy pomocou pasívno-difúznych trubičiek.

27.01.2023

Projekt LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia (ďalej len „Populair“), ktorý  implementuje Ministerstvo životného prostredia SR, v novembri 2022 vyhlásil svoju prvú výzvu pre základné školy a osemročné gymnáziá na Slovensku. Zo 65 zaregistrovaných škôl z krajov, ktoré sú partnermi projektu Populair, vybrala odborná porota 42 škôl (v rámci jedného kraja max. 6 škôl). Cieľom kampane je zistiť mieru znečistenia ovzdušia spôsobenú automobilovou dopravou v okolí vybraných mestských alebo vidieckych škôl. Predmetom kampane je tiež zapojiť žiakov prostredníctvom občianskej vedy a umožniť im pochopiť rôzne súvislosti medzi dopravou a kvalitou ovzdušia. Významný podiel na individuálnej automobilovej doprave v bezprostrednom okolí škôl majú práve rodičia vezúci svoje deti v rovnakom čase do školy, tzv. fenomén „rodičovské taxi“, kde sa následne znečistenie kumuluje.

V Trnavskom samosprávnom kraji bolo vybraných päť základných škôl, a to: Základná škola Mallého 2 v Skalici;  Základná škola a MŠ, Koperníková ulica v Hlohovci; Základná škola Andreja Radlinského,  Kúty; Základná škola s MŠ na ulici Jána Bottu 27, Trnava; Základná škola F. E. Scherera v Piešťanoch a Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM v Galante.

Vybrané triedy žiakov 2. stupňa ZŠ a gymnázia sa zapojili do celého procesu prípravy a inštalácie pasívno-difúznych vzorkovačov na meranie NO₂ na dvoch miestach v bezprostrednej blízkosti školy v období od 9. januára 2023 počas 4 týždňov. Počas merania žiaci spoznajú prácu výskumníka, budú zodpovední za presné a každodenné zaznamenávanie meteorologických parametrov. Po skončení informatívneho merania NO₂ sa pasívno-difúzne vzorkovače zašlú do odborného laboratória v Holandsku na analyzovanie.

Znečistenie ovzdušia je hlavnou environmentálnou hrozbou pre verejné zdravie v Európe, vrátane Slovenska. Znečistené ovzdušie ovplyvňuje neurologický vývoj a kognitívne schopnosti dieťaťa.. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) uvádza, že žiadnu úroveň znečistenia ovzdušia nemožno považovať za bezpečnú.

Ambíciou je, aby spoločné merania NO2 a cesta k nim pomohli žiakom získať nové poznatky o životnom prostredí prostredníctvom praktického merania a občianskej vedy, zlepšiť informovanosť o znečistení ovzdušia v okolí škôl, podporiť zavedenie opatrení zameraných na obmedzovanie individuálnej automobilovej dopravy v okolí škôl a školských zariadení, a to najmä v čase rannej špičky.  Prezentovať výsledky pred spolužiakmi, rodičmi a prípadne pred zástupcami svojho mesta, obce či kraja.

V rámci Trnavského kraja je možné sledovať kvalitu ovzdušia na základe údajov z automatických monitorovacích staníc, ktoré sú prevádzkované Slovenským hydrometeorologickým ústavom v Senici, Seredi, Topoľníkoch a Trnave. Alebo je možné použiť novú mobilnú aplikáciu Dnes dýcham. Viac informácií o aplikácií: https://populair.sk/sk/aktualita/aplikacia-dnes-dycham

Fotodokumentácia inštalovania meračov so žiakmi na jednotlivých ZŠ a gymnáziu.

 ZŠ a MŠ Koperníkova, Hlohovec
 ZŠ A. Radlinského, Kúty
 Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM, Galanta
 ZŠ s MŠ ul. Jána Bottu 27, Trnava
ZŠ Mallého 2, Skalica
 ZŠ F. E. Scherera, Piešťany

Prečítajte si tiež

EKO DEŇ SENICA
Dňa 8.9.2023 na akcii EKO DEŇ Senica budete mať možnosť stretnúť manažérov kvality ovzdušia z ...
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram
Send this to a friend