Základné informácie o projekte NAREG

Publikované: 27.01.2020/ Aktualizované: 11.05.2022


Udržateľné využívanie regionálnych zdrojov

Akronym: NAREG

Operačný program: Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko

Prioritná os: 1 Prispievanie k inteligentnému cezhraničnému regiónu
 

Investičná priorita: 1b Podpora investovania podnikov do výskumu a inovácie a vytváranie prepojení a synergii medzi podnikmi, centrami výskumu a vývoja a vysokoškolským vzdelávacím prostredím, najmä podpora investovania do vývoja produktov a služieb, prenosu technológií, sociálnej inovácie, ekologických inovácií, aplikácií verejných služieb, stimulácie dopytu, vytvárania sietí, zoskupení a otvorenej inovácie prostredníctvom inteligentnej špecializácie za podpory technologického a aplikovaného výskumu, pilotných projektov, opatrení skorého overovania výrobkov, rozšírených výrobných kapacít, prvej výroby, najmä v základných podporných technológiách, a šírenie technológií na všeobecný účel

Špecifický cieľ: 1.1 Posilnenie spolupráce v inovačnom systéme

Vedúci partner projektu: Forschung Burgenland GmbH

Hlavný cezhraničný partner: Trnavský samosprávny kraj

Partneri projektu:

 • Burgenländischer Müllverband
 • Združenie obcí Horného Žitného ostrova v odpadovom hospodárstve so sídlom v Šamoríne
 • Nezisková organizácia Centrum kontinuálneho vzdelávania
 • Fachhochschule Burgenland GmbH
 • Gemeindeverband für Abfallwirtschaft im Raum Schwechat
   

Trvanie projektu: 1. 2. 2018 – 31. 7. 2021

Rozpočet projektu: celkový: 2 021 940,46 €
celkový za TTSK: 253 363,00 €
príspevok z EFRR (85 %): 215 358,55 €
národné zdroje (10 %): 25 336,30 €
vlastné zdroje TTSK (5 %): 12 668,15 €
 

Oblasť, ktorú projekt rieši a zdôvodnenie potreby jeho realizácie:

Vedomé a svedomité zaobchádzanie s odpadmi, najmä ich likvidácia a triedenie, vytvára základ pre udržateľné správanie spotrebiteľov, z ktorého budú ťažiť budúce generácie. V rámci cezhraničného projektu sa má optimalizovať nakladanie s odpadmi, predchádzanie vzniku a zhodnocovanie odpadov, aby sa splnili budúce ciele hospodárenia s odpadmi a hľadali sa ďalšie inovatívne riešenia.


Hlavné ciele projektu:

Hlavným cieľom projektu je ekologicky zmysluplné a trvalo udržateľné riadenie tokov odpadov, zvyšovanie miery recyklácie a opätovného použitia odpadov v slovensko-rakúskom pohraničnom regióne za účelom ochrany životného prostredia.

Cieľové skupiny:

 • Laická a odborná verejnosť
 • Študenti stredných odborných škôl
 • Vzdelávacie inštitúcie

Nosné aktivity projektu:

 • Prieskum vzniku a nakladania s odpadmi v cezhraničnom regióne Slovenska a Rakúska
 • Porovnanie súčasného systému spracovania triedeného zberu komunálnych odpadov v cezhraničnom regióne
 • Vytvorenie zoznamov a máp skládok vrátane spracovateľských kapacít pre odpad v cezhraničnom regióne
 • Vypracovanie učebných osnov (brožúry) pre vzdelávanie na stredných odborných školách v oblasti nakladania s odpadmi, realizácia a materiálne vybavenie troch modelových pracovísk

Hlavné výstupy projektu:

 • Vypracovanie odbornej štúdie v oblasti odpadov v cezhraničnom regióne Slovenska a Rakúska (TTSK)
 • Návrh opatrení na ochranu životného prostredia problémových skládok regiónu (TTSK)
 • Koncepcia nadregionálneho zberného miesta odpadu (BMV)
 • Koncepcia zlepšenia separovania odpadov na zberných miestach a v obytných útvaroch (BMV)
 • Ekobilancia pre rôzne možnosti materiálového a energetického zhodnocovania odpadov (FH a ZOHŽO)
 • Zriadenie fungujúcej siete RE-USE za zapojenia sociálno-ekonomických podnikov a projektových partnerov (BMV)
   

Odkaz na webovú stránku projektu: Projekt NAREG

 

Personálne obsadenie projektu:

Projektový manažér
Ing. Veronika Kašťáková
e-mail: veronika.kastakova@trnava-vuc.sk

logo_CEKOV_textove
Logo fh
Logo fb
logo_vb_sch
main_logo2
logo_s nazvom
Logo bmv

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW