Základné informácie o projekte "Partnerství a aktivní institucionální sítě Cyrilometodějské stezky v moravsko-slovenském příhraničí"

Publikované: 13.06.2019/ Aktualizované: 18.02.2022
logo_IRRVA_2014-20
Názov projektu:Partnerství a aktivní institucionální sítě Cyrilometodějské stezky v moravsko-slovenském příhraničí
Akronym:PartnerstvíCMS
Operačný program:Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika
Prioritná os:3 Rozvoj miestnych iniciatív
Konkrétny cieľ:3.1 Zvýšenie kvalitatívnej úrovne cezhraničnej spolupráce miestnych s regionálnych aktérov
Oblasť intervencie:119 Investície do inštitucionálnych kapacít a do efektívnosti verejných správ a verejných služieb na národnej, regionálnej a miestnej úrovni v záujme reforiem, lepšej právnej úpravy a dobrej správy
Vedúci partner projektu:Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o.
Hlavný cezhraničný partner:                  Trnavský samosprávny kraj
Partneri projektu:MAS Buchlov, z.s.
 Nitriansky samosprávny kraj
 Slovenský dom Centrope
 Mendelova univerzita v Brně
Trvanie projektu:24 mesiacov
Rozpočet projektu:celkový rozpočet:                453 101,71 eur
 rozpočet TTSK                       71 970,58 eur
 príspevok z ERDF (85 %):      61 174,99 eur
 národné zdroje (10 %):            7 197,05 eur
 vlastné zdroje TTSK (5 %):      3 598,54 eur


Oblasť, ktorú projekt rieši a zdôvodnenie potreby jeho realizácie:
Rok 2013 bol jubilejným rokom 1150 rokov od príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu. Išlo o udalosť medzinárodného významu. Pre rozvoj cirkevnej turistiky a aktuálnosť cyrilometodského odkazu bolo založené združenie Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o., koordinujúce rozvoj „stezky" (cesty) a budujúce kvalitnú sieť partnerov. Po viacročnom fungovaní združenia boli zistené nasledujúce skutočnosti:

 • nedostatočná informovanosť obyvateľov a miestnych komunít o Cyrilometodskej cesty (ďalej len ako „CM cesta"),
 • nedostatočné zapojenie inštitúcií a ich spolupráca s miestnymi stakeholdermi v záujme rozvoja CM cesty,
 • absencia „bottom-up" princípu (od aktivít na miestnej úrovni po aktivity na regionálnej úrovni a vyššie), ktorý je základom pre fungovanie kultúrnych ciest vrátane CM chodníka,
 • absencia riadiacich a školiacich modelov zabezpečujúcich udržateľný a konkurencieschopný rozvoj CM cesty,
 • neexistencia spoločných štandardov zabezpečujúcich jednotný prístup.

Odstránenie nedostatkov chceme dosiahnuť prostredníctvom nastavenia dlhodobej spolupráce kľúčových aktérov (inštitúcie, miestni stakeholdery, obyvatelia a miestne komunity) na vytvorenie podmienok udržateľného rastu prihraničného územia prostredníctvom CM kultúrnej cesty.

Hlavné ciele projektu:

 • vytvorenie rôznorodého partnerstva verejného a súkromého sektora pri nastavení spoločných nástrojov zabezpečujúcich jednotný prístup udržateľného rozvoja CM cesty v prihraničnom území,
 • koncentrácia a zameriame sa na zlepšovanie inštitucionálnych kapacít v oblasti verejného a súkromého sektora na regionálnej a miestnej úrovni pre riadenie cyrilometodského kultúrneho dedičstva;
 • podpora podnikateľských a pracovných príležitostí využívajícich cyrilometodské kultúrne dedičstvo prostrednictvom strednodobých regionálnych akčných plánov.


Cieľové skupiny:

 • politici a úradníci regionálnych a miestnych samospráv,
 • manažéri a pracovníci kultúrnych inštitúcií,
 • manažéri a pracovníci organizácií cestovného ruchu,
 • manažéri a pracovníci regionálnych a miestnych rozvojových agentúr,
 • archeológovia a historici,
 • výskumné inštitúcie a univerzity,
 • regionálne a miestne kultúrne združenia,
 • cirkevné združenia a organizácie pútnických miest,
 • podnikatelia poskytujúci služby cestovného ruchu,
 • zástupcovia cestovných kancelárií a tour operátorov,
 • miestni obyvatelia a komunity.


Nosné aktivity projektu:

 • nastavenie modelu inštitucionálnej štruktúry riadia CM cesty,
 • spracovanie databázy dobrých praxí a riadiacich nástrojov relevantných pre rozvoj kultúrneho dedičstva,
 • vytvorenie príručky jednotnej vizualizácie vybraných marketingových a propagačných nástrojov CM cesty,
 • organizácia regionálnych seminárov pre stakeholderov,
 • Study visits – oboznámenie sa so skúsenosťami v identifikovaných dobrých praxiach,
 • spracovanie strednodobých regionálnych akčných plánov rozvoja a riadenia CM cesty.


Hlavné výstupy projektu:

 • databáza dobrých praxí a riadiacich nástrojov relevantných pre rozvoj kultúrneho dedičstva,
 • príručka vizualizácie vybraných marketingových a propagačných nástrojov CM cesty,
 • regionálne akčné plány rozvoja a riadenia CM cesty.
Personálne obsadenie projektu: 
Manažér projektuMgr. Ivan Peko (ivan.peko@trnava-vuc.sk)

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW