Prezentácia ConnReg SK-AT na Kick Off CAA

Publikované: 25.04.2019/ Aktualizované: 21.02.2022

Projekt Connecting Regions SK-AT bol dňa 25. apríla 2019 odprezentovaný na úvodnom podujatí synergického projektu Centrum aktívneho starnutia (CAA), ktorý realizuje Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v rovnakej investičnej priorite č. 11 Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Rakúsko.

Prieniky s projektom CAA boli identifikované vo väzbe na pracovný balík 4, zameraný na rozvoj cezhraničných kooperácií medzi sociálnymi zariadeniami a cieľovú skupinu seniorov nad 60 rokov, ktorí sú klientmi zariadení sociálnych služieb majúcich status verejných poskytovateľov sociálnych služieb, a ktorých zriaďovateľom je Trnavský samosprávny kraj.

TTSK s ohľadom na podporu cezhraničnej slovensko – rakúskej inštitucionálnej spolupráce uvítal iniciatívu FTVŠ UK vybudovať Centrum aktívneho starnutia v prevádzke Univerzity Komenského v Bratislave. Aplikácia vedeckých poznatkov z oblasti rehabilitácie, fyzikálnej medicíny a športových vied v prostredí sociálnych služieb pre seniorov nad 60 rokov si zaslúži s ohľadom na kompetenčný rámec VÚC patričnú pozornosť. V synergii s projektom ConnReg SK-AT bude riešené poskytovanie pilotných preventívnych a terapeutických pohybových programov za účelom podpory zdravia klientov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja. Vzájomnou spoluprácou a cielenou aplikáciou inovácií a výsledkov výskumu v oblasti starnutia sa má dosiahnuť zvýšenie kvality života seniorov v slovensko – rakúskom pohraničí.

Prečítajte si tiež

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram
Send this to a friend