Vyhlásenie 64. výzvy z OP KŽP zameranej na podporu nástrojov koncepčného charakteru v oblasti ochrany vôd a vodného hospodárstva

Publikované: 01.12.2020/ Aktualizované: 10.05.2022

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje 64. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na podporu nástrojov koncepčného charakteru v oblasti ochrany vôd a vodného hospodárstva s kódom OPKZP-PO1-SC123-2020-64.

Predmetom podpory v rámci výzvy je tvorba materiálov podporujúcich implementáciu Rámcovej smernice o vode ako aj ostatných smerníc týkajúcich sa oblasti vôd v SR, ktoré budú riešiť problematické alebo nedoriešené otázky vodného hospodárstva, ktoré si vyžadujú osobitnú pozornosť s ohľadom na preukázanie správnosti, resp. optimalizáciu niektorých uplatňovaných postupov, ako aj hľadanie nových prístupov a to v rámci nasledujúcich tematických okruhov:

  1. Zásobovanie pitnou vodou, odvádzanie a čistenie odpadových vôd,
  2. Znečistenie vôd,
  3. Revitalizácia vodných tokov,
  4. Manažment krajiny a adaptácia na zmenu klímy (povodne, sucho),
  5. Využívanie vôd,
  6. Rybárstvo,
  7. Rieka Dunaj

Podrobné informácie k výzve sú dostupné na stránke:
https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/64-vyzva-zamerana-na-podporu-nastrojov-koncepcneho-charakteru-v-oblasti-ochrany-vod-a-vodneho-hospodarstva/

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW