Základné informácie o projekte Kultúra a príroda na Zelenom páse

Publikované: 01.08.2019/ Aktualizované: 18.02.2022
Názov projektu:                                       Spoznajte kultúrne a prírodné dedičstvo prihraničného regiónu na Európskom Zelenom páse pozdĺž Železnej opony na bicykli.
Akronym:   Kultúra a príroda na Zelenom páse
Operačný program:   Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko
Prioritná os:    2: Ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva a biodiverzity
Investičná priorita:6c
Špecifický cieľ:                                                                     2.1: Posilnenie spoločných prístupov s cieľom zhodnocovania prírodného a kultúrneho dedičstva udržateľným spôsobom , čo prispeje k ďalšiemu rozvoju programovej oblasti ako atraktívnej turistickej destinácie
Vedúci partner projektu: Weinviertel Tourismus GmbH.
Hlavný cezhraničný partner:Trnavský samosprávny kraj
Partneri projektu: Turizmus regiónu Bratislava
Slovenský cykloklub
Trvanie projektu:  1. 4. 2018 – 30. 6. 2022
Rozpočet projektu: 
celkový rozpočet:  
celkový rozpočet za TTSK: 
príspevok z ERDF (85 %):   
národné zdroje (10 %):    
vlastné zdroje TTSK (5 %):  
819 459,13 €
191 600,- €
162 860,- €
  19 160,- €
     9 580,- €


Oblasť, ktorú projekt rieši a zdôvodnenie potreby jeho realizácie:

Železná opona delila Európu približne 40 rokov na východnú a západnú časť. Pozdĺž tohto vtedajšieho pohraničného pásma vznikol tzv. Zelený pás. Už niekoľko rokov vznikajú iniciatívy sprístupniť Zelený pás prostredníctvom  10 400 km cyklotrasy Iron Curtain Trail (ICT = Cesta železnej opony, v rámci európskych cyklotrás značená ako EuroVelo 13).

Cesta železnej opony prebieha na rakúskej strane od Altlichtenwarth do Hohenau a vstupuje na Slovensko cez hraničný priechod Hohenau – Moravský Sv. Ján a prebieha v menšej či väčšej vzdialenosti od hranice popri obciach Malé Leváre a Gajary cez Suchohrad, Záhorskú Ves, Vysokú pri Morave, Devínsku Novú Ves a Devín do Bratislavy a odtiaľ cez Petržalku do rakúskeho mestečka Kittsee. Trasa meria na Slovensku vyše 87 kilometrov a vedie prevažne po asfaltových cestách s rôznou kvalitou, zväčša s minimálnou alebo nijakou premávkou automobilov. Je značená štandardným slovenským systémom cykloznačenia (ako červená cyklotrasa), doplneným o logo EuroVelo 13 Iron Curtain Trail.

Na Rakúskej strane Moravy vedie paralelná cyklotrasa Kamp-Thaya-March (KTM) /Kamp-Dyje-Morava/. Táto trasa z Hohenau až po Schloss Hof bola v posledných rokoch novovybudovaná a označená. Existujúce prepojenia Cyklomost Slobody (Devínska Nová Ves – Schloss Hof), Kompa (Záhorská Ves – Angern) ako aj plánovaná lávka pre peších i cyklistov (Marcheg – Vysoká pri Morave) poskytnú cykloturistom nielen možnosť striedať v priebehu cesty oba brehy rieky Moravy, ale tiež širšie využiť pohyb po oboch stranách Zeleného pásu prostredníctvom atraktívnych lokálnych cyklookruhov. Cyklotrasa odkrýva biotopy, prechádzajúce bývalou uzatvorenou zónou, ktoré vznikli vďaka desaťročiam vynútenej izolovanosti.

Prepojenie a zhodnotenie kultúrneho a prírodného dedičstva spoločného regiónu udržateľným spôsobom prostredníctvom cykloturistiky, šetrnej k životnému prostrediu, má za cieľ okrem iného priniesť zvýšenie počtu prenocovaní v obciach dotknutého regiónu. Pozdĺž trasy budú po oboch brehoch rieky Moravy (Cesta železnej opony, Cyklotrasa Kamp-Thaya-March) osadené viacjazyčné informačné tabule so Storytellingom, ktoré svojím tematickým obsahom a zameraním priblížia návštevníkom dejiny európskej histórie, politiky, prírody a kultúry. Vytvorením spoločných systémových propagačných aktivít na podporu lokalít kultúrneho a prírodného dedičstva pozdĺž cyklotrasy EuroVelo 13 (Cesta železnej opony) v území spoločného cezhraničného regiónu s využitím potenciálu Cesty železnej opony, dôjde k oživeniu, zatraktívneniu, rozvoju a dlhodobému využívaniu tohto územia, k vytvoreniu cezhraničného partnerstva, pozvoľnému vytvoreniu komunikačných a pracovných štruktúr, podpore spoločnej regionálnej identity.

Hlavné ciele projektu:

Cieľom projektu je odhalenie, užívanie a uvedenie na trh doposiaľ skrytých kultúrnych a prírodných pamätihodností pozdĺž Zeleného pásu v oblasti rieky Moravy, prostredníctvom cykloturistiky, šetrnej k životnému prostrediu. Cyklotrasa, patriaca k európskej sieti EuroVelo vedie, rovnako ako cyklotrasa Kamp-Thaya-March, hraničným pásmom Rakúska a Slovenska po oboch brehoch rieky Moravy v úseku Hohenau / Moravský Sv. Ján - Bratislava / Kittsee. Projekt kontinuálne nadväzuje na už prebiehajúce aktivity rovnomenného projektu medzi Rakúskom a Českou republikou. Pozdĺž trasy majú byť vďaka Storytellingu (rozprávanie príbehov) priblížené dejiny európskej histórie, politiky, prírody a kultúry. Zlepšenie prístupnosti, turistické spracovanie existujúceho kultúrneho a prírodného dedičstva pozdĺž Zeleného pásu a spoločné marketingové aktivity, povedú k oživeniu prihraničného regiónu, k udržateľnému užívaniu kultúrnych a prírodných lokalít, k vytváraniu cezhraničného partnerstva prostredníctvom zavedenia komunikačných a pracovných systémov, podpore spoločnej regionálnej identity, ako aj k zvýšeniu kvality prostredníctvom jednotných štandardov poskytovaných služieb cykloturistom.

Cieľové skupiny:

  • široká verejnosť
  • turisti
  • cykloturisti

Individuálne ciele projektu:

  • Zhodnotenie kultúrneho a prírodného bohatstva
  • Vytváranie identity, sprostredkovanie vedomostí
  • Zvýšenie počtu prenocovaní a zvýšenie počtu návštevníkov a turistov v spoločnom cezhraničnom území

Hlavné výstupy projektu:

  • Storytelling – rozprávanie príbehov
  • Dobudovanie doplnkovej infraštruktúry pre cyklistov a návštevníkov v dotknutom území
  • Zlepšenie kvality služieb pre cyklistov a návštevníkov v dotknutom území


Personálne obsadenie projektu:

Projektový manažér

Ing. Veronika Kašťáková 
email: veronika.kastakova@trnava-vuc.sk
  

2logo sk_at

Prečítajte si tiež

Odborná exkurzia Vennbahn
Obsahom projektovej aktivity bolo získanie skúseností a načerpanie poznatkov z najlepšej praxe...
Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW