Odborná exkurzia Vennbahn

Publikované: 01.08.2019/ Aktualizované: 18.02.2022

Obsahom projektovej aktivity bolo získanie skúseností a načerpanie poznatkov z najlepšej praxe v benchmarkingovom cezhraničnom nemecko – belgickom regióne za účelom ich prenesenia do projektového územia, najmä čo sa týka doplnkovej cyklistickej infraštruktúry, marketingu na domácom trhu, ako aj zahraničných trhoch, údržby a udržateľnosti.

Na exkurzii sa zúčastnili zástupcovia všetkých projektových partnerov (Wienviertel Tourismus, TTSK, KOCR BRT, Slovenský cykloklub). Partneri projektu v rámci stanoveného programu exkurzie absolvovali prezentácie a stretnutia s miestnymi zástupcami, s ktorými sa diskutovalo o otázkach vedenia cyklotrasy, infraštruktúry, marketingu, organizácie údržby, financovania, udržateľnosti a spolupráce s miestnou samosprávou pri výkone týchto činností.

Prínosom rokovaní pre Trnavský samosprávny kraj bola možnosť získať skúsenosti v porovnateľnej destinácii s vedením cezhraničnej cyklotrasy. Exkurzia bola zároveň inšpiráciou pre realizáciu storytelling-u a doplnkovej cykloinfraštruktúry (dizajn a zhotovenie infotabúľ, odpočívadiel). Za týmto účelom bola navštívená cyklotrasa Vennbahn, vedúca pohraničnou oblasťou medzi Nemeckom a Belgickom. V pohraničnej obci Mützenich projektoví partneri načerpali skúsenosti s budovaním POI (body záujmu) popri využití historických faktov a príbehov založených na skutočnosti (pašovanie kávy po II. svetovej vojne v nemecko-belgickom pohraničí). Použitie umeleckých artefaktov, v danom prípade socha pašeráka kávy pri cykloodpočívadle, motivuje cykloturistov k návšteve obce. Ponuka obdobných on-site aktivít reaguje na preferenciu moderných komunikačných kanálov a platforiem (instagram, facebook). Návštevníkom sa tak ponúka možnosť odfotiť sa napr. pri umeleckom artefakte a zdieľať momenty v reálnom čase.

V rámci briefingu s aktérmi v benchmarkingovom regióne (prednášajúci z turistickej agentúry, kľúčoví aktéri na úrovni miestnej samosprávy) boli odovzdané cenné informácie a skúsenosti s realizáciu projektu budovania cyklotrasy Vennbahn a jej propagáciou a udržiavaním zo strany samospráv – obcí, pre ktoré je kvalitná údržba a celková starostlivosť o trasu o i. aj záležitosťou imidžu (na infotabuliach je uvedený vždy miestny tel. kontakt kde je možné nahlasovať poškodenie, neporiadok, a i.). Čo sa týka marketingu a propagácie, tá je cielená najmä na odborné veľtrhy a cieľovú skupinu turistických operátorov/agentúry, ktoré takéto nové produkty cestovného ruchu pre cyklistov zaraďujú do svojej ponuky. Zástupcovia TTSK sa o.i. zaujímali aj o riadenie a nakladanie s odpadmi pozdĺž jednotlivých úsekov Vennbahn. Zástupca turistickej centrály Ostbelgien zodpovedal túto tému v tom zmysle, že sa neinštaluje veľké množstvo smetných nádob, skôr sa obce snažia povzbudzovať a vychovávať cyklistov, aby si svoj odpad odnášali so sebou. K zvyšovaniu kvality služieb pre cyklistov dospeli nositelia projektu Vennbahn aj vďaka zavedeniu certifikačného systému bed&bike (obsadenosť ubytovacích zariadení narástla v priemere o 2%). Po celom úseku Vennbahn je inštalovaných 5 sčítacích zariadení, ktoré umožňujú prostredníctvom zberu dát o pohybe cykloturistov realizovať kvantitatívny monitoring návštevnosti cyklotrasy v danom území. Sčítacie zariadenia zároveň umožňujú sledovanie vývoja dopytu a poskytujú analytické vstupy pre riadenie kvality. V rámci zhrnutia diskusie bola kvalitná infraštruktúra označená za podstatu úspechu, za ňou nasleduje značenie, údržba a cielený marketing.

Skúsenosti a postrehy na komunálnej úrovni projektovým partnerom sprostredkoval zástupca starostu obce Lammersdorf. Zdôraznil význam vybudovanej cyklotrasy Vennbahn pre domácich obyvateľov, ktorí ju využívajú aj na dochádzanie za prácou, resp. rekreáciu. Čo sa týka reštauračných zariadení, bol konštatovaný ich mierny nedostatok v bezprostrednej blízkosti cyklotrasy, pričom existencia a dostupnosť reštauračných zariadení môže výrazne prispieť ku kvalite a vnímaniu služieb. Riadenie nakladania s odpadmi popri cyklotrase (nádoby inštalované pri odpočívadlách) zabezpečuje obec.

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW