Do areálu SLOVAKIA RING odteraz na bicykli!

Publikované: 08.01.2022/ Aktualizované: 08.04.2022

Predmetom projektu "Cyklistická cesta Orechová Potôň" bola výstavba cyklistickej komunikácie v rámci katastrálneho územia obce v celkovej dĺžke 2,51 km. Cieľom projektu je prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečenie udržateľného poskytovania verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj prostredníctvom zvýšenia atraktivity a prepravnej kapacity cyklistickej dopravy prostredníctvom vybudovania bezpečnej cyklistickej komunikácie, spájajúcej obec Orechová Potôň s lokálnym hospodárskym centrom.

Táto komunikácia spája zastavané územie obce s centrom hospodárskeho významu - areálom SLOVAKIA RING. Pôvodne bola jedinou prístupovou cestou do danej lokality cesta III/57215, ktorá sa križuje s cestou II/572. Obe tieto cesty sú vysoko frekventované. Vychádzajúc z údajov celoštátneho sčítania dopravy 2015 je ročná priemerná denná intenzita na ceste III/57215 celkom 762 vozidiel (z toho 180 nákladných, 541 osobných a 41 motocyklov). Vzdialenosť medzi obcou a centrom hospodárskeho významu predurčovala túto trasu na využívanie nemotorovej dopravy. Keďže veľká časť zamestnancov už pred realizáciou projektu dochádzala do práce na bicykloch, ich pohyb bol možný iba po uvedenej cestnej komunikácii III. tr. Pri kombinácií množstva cyklistickej dopravy a množstva motorovej dopravy na danej komunikácií, vychádzalo v obci vysoké riziko nehodovosti.

Realizácia projektu znamenala vybudovanie samostatnej cyklistickej cesty, ktorá prebieha súbežne s cestou III/57215. Týmto spôsobom prijímateľ odklonil cyklistickú dopravu z frekventovanej cesty III. triedy na samostatnú komunikáciu a zvýšil úroveň infraštruktúry pre nemotorovú. Novovybudovaná komunikácia je moderná a zrealizovaná z kvalitných materiálov, čím sa výrazne zlepšil komfort cestujúcich, teda cyklistov a atraktivita cyklodopravy. Celkové oprávnené výdavky projektu dosiahli výšku 407 831,14 Eur a výška nenávratného finančného príspevku pre prijímateľa dosiahla celkovo 387 439,58 Eur.

Prečítajte si tiež

Cyklotrasa v Dunajskej Strede
Realizáciou projektu s názvom „Zriadenie bezpečných dopravných koridorov a úložísk pre cyklist...
Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW