Miesto, kde môžu deti napredovať

Publikované: 04.04.2020/ Aktualizované: 08.04.2022

Pre väčšinu detí je škôlka prvým miestom, kde sa stretnú s väčšou skupinou rovesníkov a detí, s pedagógmi a kde majú príležitosť naučiť sa deliť s ostatnými, budovať sociálne a emočné zručnosti. Škôlky sú miestami, kde môžu deti napredovať.

Vďaka prostriedkom z Európskej únie a Integrovanému regionálnemu operačnému programu boli v Trnavskom kraji zrekonštruované ďalšie 2 materské školy – v Gabčíkove a vo Hviezdoslavove. Jedná sa o nasledovné projekty:

1. Zvýšenie kapacity Materskej školy s vyučovacím jazykom slovenským na Komenského ulici rekonštrukciou pavilónu „C” (žiadateľom bola obec Gabčíkovo)
Hlavným cieľom projektu bolo skvalitnenie a rozšírenie infraštruktúry MŠ, nevyhnutnej pre zvýšenie zaškolenosti detí vo veku 3-5 rokov a uspokojenie dopytu po kapacitách MŠ v meste a okolí.
Čiastkovými cieľmi projektu bolo rozšírenie existujúcej kapacity MŠ (69 detí) o 2 triedy s kapacitou 30 miest s potrebným zázemím (vytvorenie podmienok pre integráciu detí so špeciálnymi vzdelávacími a výchovnými potrebami; zvýšenie kvality predprimárneho vzdelávania; zvýšenie kapacity kuchyne školskej jedálne; revitalizácia nevyužitých priestorov prevádzkovo obslužného pavilónu C.
Naplnenie stanoveného cieľa sa zrealizovalo prostredníctvom 3 hlavných aktivít: rekonštrukcia objektu MŠ (nevyužitých priestorov pavilónu C ); úpravy areálu MŠ (rekonštrukcia areálu, doplnenie prvkov inkluzívneho vzdelávania, prvkov zelenej infraštruktúry); obstaranie materiálno-technického vybavenia MŠ – interiérové vybavenie a zariadenia kuchyne.
Celková zazmluvnená suma predstavuje čiastku 367 406,55 Eur, z ktorej nenávratný finančný príspevok tvorí 349 036,22 Eur.

2. Prístavba materskej školy Hviezdoslavov formou modulov (žiadateľom bola obec Hviezdoslavov)

Zámerom projektu bolo vyriešenie hlavných problémov v oblasti predprimárneho vzdelávania v obci Hviezdoslavov: Nedostatočnú kapacitu MŠ ako jediného zariadenia predprimárneho vzdelávania v obci a nevyhovujúci technický stav priestorov MŠ z pohľadu bezbariérového prístupu pre deti s obmedzenou schopnosťou pohybu.

Projekt bude realizovaný prostredníctvom troch hlavných aktivít (Prístavba Materskej školy Hviezdoslavov; Materiálnotechnické vybavenie nových priestorov MŠ; Stavebno-technické úpravy existujúceho objektu MŠ). Výstupom projektu je výstavba novej 2-podlažnej prístavby materskej školy formou modulov, pričom navrhovaná prístavba je samostatná budova v areáli MŠ, ktorá nezasahuje do existujúceho objektu MŠ; vytvorenie troch nových tried s max. kapacitou 74 detí, vrátane nevyhnutného prevádzkového, hygienického a technického zázemia a materiálno-technické vybavenie novovytvorených priestorov MŠ (interiérové vybavenie priestorov a zakúpenie interaktívnej tabule). Výsledkom projektu je nová budova v areáli existujúcej MŠ a bezbariérovo upravený vstup do existujúceho objektu MŠ. Výsledkom je tiež materiálno-technické vybavenie nových priestorov a zvýšenie celkovej kapacity MŠ Hviezdoslavov na 111 detí (37 existujúcich kapacít a 74 nových kapacít MŠ vytvorením troch nových tried v novej budove MŠ).
Celková zazmluvnená suma predstavuje čiastku 588 300,00 Eur, z ktorej nenávratný finančný príspevok tvorí 558 885,00 Eur.

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW